Úvodní stránka
TolkienCon 2018 >>
Články, zprávy (563)
Nejnovější fotografie
Vaše recenze (472)
Základní informace
Obsazení - herci
Archiv fotografií
Ukázky a další videa
Místa ve filmu
Hudba
Poradna (50)
Výuka elfštiny
Něco ke stažení
Temné zvěsti
Diskusní fórum
Názory, úvahy
Komentáře k filmu
Adresář LOTRů (619)
Bannery webu
WebRing
Odkazy

Kdo jsem já ...
Fantasy novinky
Bazar knih Tip!
Autoři a díla
Povídky,recenze
Fantasy galerie
Fantasy odkazník
On-line chat
Testy a ankety
Filmy a seriály
Hudba
Počítačové hry
Download

Do oblíbených
WAP verze (info)
Výchozí stránka

Kontaktní mail:
Cerovsky@jcsoft.cz

Zde může být
VAŠE reklama !


Filmy online
CSFD.SK
Trailerzone
Pevnost
UNREAL EDITOR
Gameplanet
Abarin DrD
SFK Palantír
Další weby...

Stránky si právě
prohlíží 254 lidí

Celkem návštěvníků
13789392

English version here


[ <<< Další článek ] [ Všechny články ] [ Předchozí článek >>> ]

Belcarnen
2.2. 2004
Kompletní přepis děje Návratu krále s překladem do češtiny včetně textů všech písní!; Česko-quenijský slovník ke staženíVerze pro tisk
Kompletní přepis děje Návratu krále s překladem do češtiny včetně textů všech písní!
Tak a je tu zase Annaí s dalším fantastickým výkonem, kterým je tradiční přepis celého "scénáře" Pána prstenů. Tentokrát jde samozřejmě o Návrat krále a je to přepis vskutku obsáhlý. Krom textů písní obsahuje popis scén, všechny dialogy a to vše v dvojjazyčné verzi - tedy angličtině a češtině. A někdy se přidá i jazyk třetí, tedy nějaká forma elfštiny. Tak si to užije!

Odkazy:

Ukázka:

(The Hobbits stare in shock at the impossible-looking steep stairs climbing the cliff face in front of them, but as Sam moves to climb them, Frodo once again turns to look at the Dead City. He loses himself to the will of the Ring and slowly starts to stagger towards the bridge as if against his will, unable to stop himself. With his right hand he is clutching the Ring and on the background we can hear whispers and the high-pitched voice of the Ring. Farther away Sam and Gollum finally see what's going on.)
(Hobiti zděšeně zírají na příkré schody, které stoupají po stěně útesu před nimi a připadá jim, že se na ně nikdy nedokážou vyšplhat. Pak se Sam pohne a začne šplhat, avšak Frodo se znovu otočí a hledí k Mrtvému městu. Podléhá vůli Prstenu a pomalu se začíná potácet k mostu. Jde jakoby proti své vůli a není schopen se zastavit. V pravé ruce svírá Prsten; v pozadí je slyšet šepot a kvílivý hlas Prstenu. Opodál si Sam s Glumem konečně povšimnou, co se děje.

Sam: No! Mister Frodo!
Sam : Ne! Pane Frodo!

Gollum: Not that way!!!
Glum : Tam ne!!!

(Gollum cries in terror as Frodo already staggers on the bridge, ignoring Sam and Gollum who are running after him.)
(Glum zděšeně křičí, když se Frodo potácivě vydá k mostu a nevšímá si ani Sama ani Gluma, kteří se za ním rozběhnou.)

Gollum: What'ss it doing?!
Glum : Co to dělá?!

(Sam hurries to Frodo and grabs him by his Elven cloak and pulls him back. Frodo tries to resist, but is held back.)
(Sam se žene za Frodem, popadne ho za elfský plášť a strhne ho zpátky. Frodo se pokouší vzepřít, ale Sam ho udrží.)

Sam: No!
Sam : Ne!

Frodo: No... They're calling me...
Frodo : Ne... Volají mne...

(Even Gollum starts to pull at Frodo's hand to keep him from walking to the gates of Minas Morgul. As they pull him back from the bridge to the hidden stairs, the air is starting to fill with menacing rumble, coming from inside the city. The earth shakes and they all fall down. Suddenly everything goes silent and then, with a huge pressure wave-like sound, from the middle of the city, erupts a column of green-blue light that goes straight to the cloud-filled sky. As Frodo watches this, he brings his hand up to clutch the Ring around his neck.)
(Dokonce i Glum tahá Froda za ruku, aby mu zabránil jít k bráně Minas Morgul. Zatímco ho táhnou z mostu zpět ke skrytým schodům, vzduchem se rozlehne hrozivé dunění, vycházející z města. Země se třese a oni upadnou. Náhle všechno znovu ztichne a pak, s mohutným zaburácením rázové vlny, zprostřed města vylétne přímo k obloze plné temných mračen sloup zelenomodrého světla. Frodo to sleduje a zvedne ruku, aby sevřel Prsten.)

(At the same time in Minas Tirith, Gandalf and Pippin are standing on the balcony, looking into the direction of Mordor. Gandalf leans back from the railing and with a serious face, surprised watches the green ray of light in the sky above Minas Morgul.)
(Ve stejné chvíli v Minas Tirith Gandalf s Pipinem stojí na balkónu a hledí směrem k Mordoru. Gandalf ucouvne od zábradlí a jeho tvář zvážní, když na obloze nad Minas Morgul s překvapením spatří paprsek zeleného světla.)

(In Minas Morgul the earth shakes and thundery sounds fill the air. Frodo presses himself into Sam's arms and Gollum tries to get off the road.)
(V Minas Morgul se země třese a rozléhá se ohlušivé hřmění. Frodo se přitiskne do Samovy náruče a Glum se snaží slézt z cesty.)

(At the same time in Minas Tirith, the soldiers and civilians are watching the events in Minas Morgul. Gandalf and Pippin are still standing on the balcony. Pippin is terrified and turns to look at Gandalf. The Wizard sees that the Hobbit is scared and wraps an arm around his shoulder.)
(V téže chvíli vojáci i obyvatelé Minas Tirith pozorují, co se děje v Minas Morgul. Gandalf s Pipinem stále stojí na balkónu. Pipina přemůže hrůza, otočí se a pohlédne na Gandalfa. Čaroděj spatří, jak je hobit zděšený a obejme ho kolem ramenou.)

Gollum: Hide! Hide!
Glum : Sskryjte sse! Sskryjte!

(We go back to Frodo and Sam who have managed to hide behind some rocks on the stairs. Sam peeks from his hiding place and Frodo, too, pushes himself up to look into the direction of the city. They see how the Witch-King, riding his Fell beast, finally comes out of Minas Morgul, flies up and perches above the city gate. As Frodo sees him, he suddenly slumps down, clenching his teeth in pain. The wound on his shoulder, given by the Witch-King, aches. As the Lord of the Nazgűl lets out a log, piercing, shattering scream, both Hobbits cry out and cover their ears. The scream continues and continues, and Frodo is unable to keep his hands on his ears, the look on his face agonized, his breathing ragged.)
(Jsme zpět u Froda a Sama, kterým se nakonec podařilo ukrýt za skalisky na schodech. Sam vyhlíží z úkrytu; Frodo se také přinutí zvednout a podívat se k městu. Oba vidí, jak Čarodějný král na Okřídleném netvorovi konečně opouští Minas Morgul; vzlétne a usadí se na bránou města. Jakmile ho Frodo spatří, náhle se zhroutí a bolestí zatne zuby. Projede jím bolest z rány v rameni, kam ho Přízračný král bodl. Pán nazgulů vydá dlouhý, pronikavý a zdrcující výkřik; oba hobiti vykřiknou a zakryjí si uši. Výkřik se rozléhá dál a dál a Frodo už nedokáže udržet ruce na uších; ve tváří má zoufalý výraz a přerývaně dýchá.)

Frodo: (Clutches his shoulder, and shudders in pain.) I can feel his blade!
Frodo (Svírá si rameno a bolestí se třese) : Cítím jeho čepel!

(Frodo grits his teeth and growls in pain as the Witch-King's scream sounds in the air. The Fell beast bellows, the gates of the city open and an Orc army starts to march out.)
(Frodo zatíná zuby a mručí bolestí, jak se výkřik Čarodějného krále rozléhá vzduchem. Okřídlený netvor zařve, brána města se otevře a začíná z ní ven pochodovat vojsko skřetů.)

 

Česko-quenijský slovník ke stažení
Tento slovník je určen pro překlad z quenijštiny do češtiny. Opačnou verzi zatím ještě nepřipravuji. Možná až jak budu mít po zkouškách, tak se do toho pustím. Připomínám, že výslovnost slov a jmen najdete v knize PÁN PRSTENŮ – Návrat krále, dodatek E./I.část! Doufám tedy, že slovník využijete tak, jak potřebujete a pomůže vám při překladu zapeklitých slov, která zatím neznáte nebo ne a ne si na ně vzpomenout!

S pozdravem

Ukázka:

Falastur – pán pobřeží
fallë - pěna
falma – (pěnící) vlna; falmalinnar – na pěnící vlny
falmar (pl. falmari), falmarin (pl. falmarindi) - nymfa, mořská víla, duch moře; odnož Teleri
falqua - průsmyk, soutěska (v horách)
fana – závoj, roucho (v něm se zjevovali Valar očím lidu)
fána, fanë, fánë – bílá, bělostná
fanga – vous, vousy, bradka
fanya (pl. fanyar) – mrak (bílý)
fanyarë – obloha, mraky a vzduch nahoře
fárë – dost, dostatek; ufárë – nedostatek; fárëa - dostatečný
farnë – obydlí, příbytek (orofarnë – horský příbytek)
farya- - stačit, stačit, být dost
fas - spleť, změť, střapec
fasta- - zamotat (se), splést se dohromady, rozcuchat (se)
fatanyu - peklo
fatsë - střapec, změť, spleť
fau- – rozevírat se, zet, šklebit (se)  (o otvoru)
fauca – žíznivý, vyprahlý; s otevřenými ústy
fëa (pl. fëar) – duše, duch
fëalókë - jiskřivý drak
felpa, uilë - mořská řasa, chaluha
fen - rákos
fenda – práh
feuya- – cítit odpor z něčeho, ošklivit si, hnusit si
fifíru- – pomalu se ztrácet, pomalu slábnout
fifírula – ztrácející se, blednutí
filit (pl. filici) - pták
filquë, filinquë, filimpë - kapradí
filya – jeskyně
finda – mající vlasy, -vlasý
findë, finë – vlas, kadeř
findessë – vlasy osoby jako celek
finë - modřín
finwa - bystrý, prozíravý, důvtipný
fion (pl. fiondi, fioni) – sokol, jestřáb
fir- – umírat, ztrácet se, blednout
 
fírë – smrt, konec, poslední výdech
Fíriel – ta, která zemřela
Fírima (pl. Fírimar) – ti, kteří jsou náchylní zemřít – smrtelníci; fírimain – 2.p. mn.č.
firin – mrtvý (ve smyslu přirozené smrti smrtelníků)
firinga - náhrdelník
Firya (pl. Firyar) – smrtelník
foa - zásoba, hromada, poklad
foina - skrytý, utajený
fólë - tajemství; fólëa - tajemný
fólima - tajnůstkářský
formaitë - pravoruký - pravák
Formen – sever
forya – pravý (strana)
fuinë – stín, hluboký a temný, temnota, tma, šero
fum- - spát
fúmë - spánek
fumella, camillo fúmelot - vlčí mák
fúmello valinórea, camillo - velký vlčí mák
fúrima* - prolhaný
furin - skrytý, utajený
furu - lež, lhát
 
H

háca-
– zívat
hahta - hromada, kupa, stoh
haimë - zvyk, obyčej
haiya, haira – vzdálený, daleký; daleko
haiyassë - vzdálenost, odstup, dálka
hala – malá ryba
halatir, halatirno – ledňáček
halcin - zmrzlý, zmražený, zamrzlý
halda - zahalený, zastřený, skrytý, tajemný, zastíněný, stinný
halla – vysoký
halmë - tah (ryb vodou, ptáků vzduchem etc.)
haloisi - rozbouřené moře
haloitë - skákavý
halta- - skákat, přeskočit
halya- - stínit před světlem, krýt, zatajovat, zahalovat rouškou
handa - inteligentní, chápavý, chápající
handassë - inteligence

 

Přečteno celkem 14181x, verze pro tisk

Další článek - Pán prstenů: Návrat krále - Hudební analýza soundtracku - aneb jak si zpříjemnit čekání na film - nyní už DVD - poslechem soundtracku a připomenutím scén ve filmu, které doprovází

Předchozí článek - Je Jackson lepší režisér než Tolkien spisovatel?; Petr Rajchert a Jan Vondráček; Hračky, hračky!; Rozšířené Společenstvo v kině; Proč je film tak dlouhý?; Dokument o Návratu krále; Jiří Menzel o filmech; Střepiny na TV Nova; Reportáž z TolkienConu

[ Všechny články ]  [ Nejoblíbenější články ]  [ Komentovat tento článek ]
Jakira, poidáno 15.3. 2006 16:42:35
To je.....něco úžasného!!!!!Nechodím sem moc často a proto jsem to našla až těď.Je to opravdu dokonalé dílo.Děkuji všem kdo se na tom podíleli-je to nádhera.!!!!!
Ilmë, poidáno 18.2. 2004 21:06:55
Půlka:Já vím:-)Neznáš náhodou mail na Laisi??Pošli mi ho please na můj mail!!Díky!!!
Therru:No jo, my fanoušci L.O.T.R.a, elfštiny a všeho možnýho kolem prostě musíme držet při sobě.Ať si ostatní říkají, že jsme blázni (tak někteří říkají mně), je nám to jedno, protože oni tomu nerozumí!Tomu může rozumět jen člověk zasvěcený do tajů a krásy Tolkienova světa!!!
Belcarnen:Já ani nevím, jestli jsem ti poděkovala za to, že jsi sem hodil ten slovník. tak díky moc!!!:-)

Therru, poidáno 17.2. 2004 14:37:51
Ilme:Tvůj slovník je zatim jediný, který jsem kdy prošla odshora až dolů zastavujíc se u každého písmenka!
(jistě, Laisin projdu taky, jestli tu bude:)Ale ten už nebude první...
Alcronn: Díky, už mám zase co prozkoumávat.

Půlka, poidáno 15.2. 2004 21:22:20
Ilme: Já taky! :-)
Ilmë, poidáno 15.2. 2004 17:29:09
To Půlka:To neva!To já jen tak!
Půlka, poidáno 14.2. 2004 21:11:47
Ilme: Kdo by neměl, vždyť z tohoto důvodu sem nejspíš vlezli, a PAK až teprv viděli to moje nešikovné zmínění o Laisiným slovníku :-)
Lothmíril, poidáno 14.2. 2004 15:36:12
Ilme: to ani nahodou! Iba je vzdycky zaujimavejsie mat nieco dvakrat, ze:-) A tvoj sa mi mimochodom velmi paci
Alcronn: Dik za odkaz, o tej stranke som ani netusila

Alcronn, poidáno 14.2. 2004 13:56:04
Therru: Laisina knihovnička by měla být tady
http://www.volny.cz/laisi.finwen/

Ilmë, poidáno 14.2. 2004 12:03:34
To all:A o můj slovník už nikdo nemá zájem!!:-(No nic,čau!!
Půlka, poidáno 12.2. 2004 21:58:34
Gildor: to není špatnej nápad, ono ot někde na webu je, myslim, že na Epoderaxu, ale nevim to jistě. Nápad šoupnout to sem není špatnej.
Bel: Už si jí psal? Pokud ne, tak mi napiš, já jí to napíšu sama, je to ostatně moje chyba, že se tady s Laisiným slovníkem roztr pytel. :-)

Therru, poidáno 12.2. 2004 20:12:02
I já...Mimochodem neznáte někdo prosím adresu na Laisinu útulnou domácí knihovničku? Kdysi jsem tam zabloudila a teď to ne a ne najít...)
Eowynn, poidáno 12.2. 2004 18:01:32
Taky bych se přimlouvala, bylo by to jednodušší než to rozesílat jednotlivě...
Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 12.2. 2004 16:34:49
Gildor: pokud mi to Laisi povolí... :-)
gildor, poidáno 12.2. 2004 12:24:06
Belcarnen:Co kdybys ho sem nekam kopnul abysme mohli stahovat odsud?Jestli teda na nej nema Laisi copyright/jak ji znam asi ne/.to by bylo supr,dik
Narwen, poidáno 12.2. 2004 11:00:51
Myslíte, že by jste mi taky mohl někdo poslat ten slovník?Strešně mooooc vás prosím, jsem velký fanda...
Půlka, poidáno 11.2. 2004 21:25:51
Slovník - Palannedowen a Asfoloth - dobrá, posílám, potom mi alespoň napište, že to dorazilo v pořádku.

Lothmíril - máš tedy zájem?

TO ALL: Kdo byste chtěl ještě iddividuálně poslat ten slovník, tak mi prosím pošlete majla, OK?

Palannedowen, poidáno 11.2. 2004 18:14:45
To Půlka: věřím, že tě teď kvůli těm slovníkům otravuje už moc lidí, ale prosím prosím, pošli mi je taky. Předem děkuju.:-)
asfaloth, poidáno 11.2. 2004 17:53:26
vrelé díki, Annáí!:-)
To Půlka: možeš mi tie slovníky od Laisi Finwen tiež poslať, najlepšie je mať všetko pokope, no nie? ďakujem.
len prosím na adresu: nimrodel@centrum.sk, tam mám neobmedzené MB, zatiaľ čo "asfalotha" by to zrujnovalo:-) ešte raz dík.

Talbot, poidáno 10.2. 2004 14:18:31
Annaí, díky moc za všechny scénáře, budu se těšit na prodlouženou verzi ;)
Celebriel, poidáno 10.2. 2004 12:01:50
Páni, super. Už se nemůžu dočkat, až si přečtu celej ten scénář. To je bomba. Moc díky Annaí.
Půlka, poidáno 9.2. 2004 20:07:47
Lothmíril: V poště :-)

Ilmë: Rádo se stalo :-)

Ilmë, poidáno 9.2. 2004 19:56:31
Oprava:Quenya :-):-):-):-):-):-):-)
Ilmë, poidáno 9.2. 2004 19:54:08
Lothímril:Ale Qenya je vznešenější!!
Půlka:Děkuji!A zase někdy napiš!!!

Lothmíril, poidáno 9.2. 2004 13:12:28
Pulka: ale mali zaujem, to sa vie:-) please
a vazme by sa nieco tak dobre nenaslo aj o Sindarin? Aj ked Quenya je krajsia, ale S trosku pouzivanejsia...

Půlka, poidáno 8.2. 2004 20:38:55
Ilmë: máš to v poště :-) (to jenom tak pro ostatní, kdo má velký zájem, na požádání mohu (ale nemusím) zaslat majlem, asi 2,5 MB).
Becky, poidáno 8.2. 2004 19:07:46
Fakt super, dík! Hlavně jsem strašně ráda za texty k písním - všude jsem totiž hledala Into the West, kterou miluju, a konečně jsem ji našla :-) Prostě je to fakt úžasný - mimochodem co se mi z dialogů líbí nejvíc (utkvělo mi to v paměti už v kině) Glumovo "But they doesn´t teast very nice, does they precious?" To bylo dokonalý! Fakt děkuju moc a moc
Ilmë, poidáno 7.2. 2004 16:19:55
Půlka:Od Laisi Finwën?A kde se dá sehnat?Ten sem nikde nevidela!!
Míšánek, poidáno 6.2. 2004 12:52:13
Trochu odjinud - na FilmCity.cz je uveden předpokládaný termín prodeje Návratu krále na 30. září. To snad nemyslejí vážně? Vždyť je to ještě déle než předchozí dva díly!
Lenka, poidáno 6.2. 2004 12:49:39
Verlit: za to bych byla opravdu neskonale vděčná, už jsem to někde zmiňovala, s jazyky jsem na tom asi stejně jako Mindë a Míšánek, takže by mi překlad udělal ohromnou radost. Proto prosím, prosím a je fuk, kdy to bude, hlavně když bude.
Půlka, poidáno 5.2. 2004 19:22:18
Ilmë: tak to smekám, je pěknej. Tak už mám dva slovníky od Laisi Finwen a tebe :-)
Ilmë, poidáno 4.2. 2004 21:42:11
Půlka:Ten slovník je ode mne!
A jak se líbí vám ostatním??Ten podpis znamená Ilmë, a pokud chcete vědět co to znamená, tak si to najděte ve slovníku!!Pá pá!!

Půlka, poidáno 4.2. 2004 20:11:12
Díky Annaíni, tvůj přepis scénáře do četiny vždy potěší :-), už ji du stáhnout a když už sem u toho stahování, tak rovnou stáhnu i ten slovník :-)
Míšánek, poidáno 4.2. 2004 14:48:51
Někdo má ale radši tvrdší - po měkkém chlebě mívám zažívací potíže. Ale to sem asi nepatří.
el, poidáno 4.2. 2004 13:11:52
verlit: vís ty vubec, ze píses Quenya s mekkým "I"??? ;o)
Aala, poidáno 4.2. 2004 11:48:57
Nevíte, kde by se dalo sehnat něco o sindarštině? Jsem odchovaná na Quenye a elfům z Lotru vůbec nerozumím (maximálně když Arwen řekne Elrondovi "ada").
verlit, poidáno 4.2. 2004 11:33:02
Ježiši, já píšu Qenya s měkkým "i" a vy mi nic neřeknete! :-))
verlit, poidáno 4.2. 2004 11:32:21
Alexus:Elfština má dva jazyky - Quenia a Sinadrin. Sindarin je taková hovorová elfština, Quenia je něco jako "latina", vznešený jazyk, kterým nemluví obyčejní smrtelníci. Ale nejsem expert, jistě se tu najdou jiní, kteří to vysvětlí lépe.
lence, poidáno 3.2. 2004 21:41:11
verlit: já na to nespěchám, až budeš mít chvilku, aspoň se máme na co těšit. Předem moc a moc díky (anglicky se asi v životě dost dobře nanaučím).
Alexus, poidáno 3.2. 2004 19:32:05
Lidi , mam dotaz Quenejstina a Elfstina , jaky je prosim rozdil???

Elfstinu 6 lekci, jsem si stahly, a ted tohle???

V cem je rozdil??

Za vysvetleni predem dekuji

Míšánek, poidáno 3.2. 2004 12:22:57
No to by bylo fakt skvělý - já, analfabet na jazyky, dál než k desátý lekci angličtiny pro samouky jsem se nikdy nedostal a nedostanu.
verlit, poidáno 3.2. 2004 11:34:43
Lence: Já už se na to chystám pár týdnů, ale ještě jaksi nebyl čas :-(
lence, poidáno 3.2. 2004 11:25:25
Když už jste c tom překládání nechtěloby se někomu přeložit dva hlavní dokumenty ze 4diskovéverze Dvou věží (disk 4). Díky

Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 3.2. 2004 8:45:48
Gorhendad: už tu jsou :-)
verlit, poidáno 3.2. 2004 8:23:32
Ghan-Buri-Ghan obsazen nebyl, ani s ním nebylo nic natočeno. To je potvrzené přímo od Jacksona.
"Beregond" ve filmu je, jmenoval se tak původně ten světlovlasý Gondořan, který na nádvoří říká, že je všechno jak to pán Denethor předvídal. Později bylo jeho jméno změněno, ale to nové si nepamatuju (něco jako Irolas?). Takže ani žádný jiný Beregond v rozšířené verzi nebude.
Imrahil ve filmu nebude (řekl Jackson).
(Ostatně podle mého kacířského názoru to ve skutečnosti vůbec nejsou důležité postavy :-)

Gorhendad, poidáno 3.2. 2004 8:18:32
Perfektní.Nemohli by tady být i odkazy na předcházející dva scénáře?Díky moc.
Neja, poidáno 2.2. 2004 18:59:43
RastrX: Na TORNu jsem viděla v obsazení ROTK psaného nějakého herce u Ghân-buri-Ghâna takže aspoň na něj naděje je. Beregond a Imrahil...pravděpodobnost je asi malá...bohužel:o((
Rastr X, poidáno 2.2. 2004 18:51:40
Ty texty jsou super.
A mimochodem budou v extended verzi přidány další důležité postavy ? Jako Beregond, Imrahil či Ghán-buri-ghán.

Nenymir Liquindo, poidáno 2.2. 2004 18:50:10
Aha, tak se těším Aman*
Nenymir Liquindo, poidáno 2.2. 2004 18:48:42
Jsou texty na zde necitované skladby?

- můra letící pro Gwahira
- Frodo u Nimrodiel
- Gandalfův pád
- Haldirova srmt
etc.

Díky
N*L

Hedera, poidáno 2.2. 2004 15:29:08
Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 2.2. 2004 14:47:20
Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 2.2. 2004 14:46:49
Dragnor, poidáno 2.2. 2004 14:21:36
pip, poidáno 2.2. 2004 12:45:36
Míšánek, poidáno 2.2. 2004 12:12:39
Míšánek, poidáno 2.2. 2004 12:10:41
Alcronn, poidáno 2.2. 2004 12:09:53
fantomas, poidáno 2.2. 2004 11:29:24
AnizdalekaneArwen, poidáno 2.2. 2004 10:13:32
Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 2.2. 2004 9:48:20
Aman, poidáno 2.2. 2004 9:32:11
[ Všechny komentáře ]

Diskuze čtenářů na těchto stránkách není provozovatelem serveru nijak moderována a upravována. Provozovatel nemá vliv na obsah jednotlivých příspěvků a nenese za ni zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo kterýkoliv příspěvek smazat, pokud bude odporovat normám slušného chování.
Jméno: E-mail:

Komentář:

Upozorňovat na nové komentáře mailem?
Přepiš heslo   --> 


Informovat o nových komentářích k tomuto článku
E-mail:V nadpisu V textu V komentářích


Zadejte text pro hledání v eláncích (napo. Gandalf A Balrog, Elijah Wood NEBO Orlando Bloom, Dvi Viže A Faramir A Frodo). Minimální délka hledaného slova jsou toi znaky.

Poslední elánky / novinky

Pozvánka na TolkienCon 2018
Dne 8.11.2017 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
Pozvánka na TolkienCon 2017
Dne 7.11.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 14
TolkienCon 2016 – fotky, video, atd. (doplněno: 18.1. 11:58)
Dne 18.1.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 76
Pozvánka na TolkienCon 2016
Dne 12.11.2015 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 13
Pozvánka na TolkienCon 2015
Dne 9.11.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
TolkienCon 2014 – fotky, záznamy tak vůbec (doplněno: 24.1. 22:47)
Dne 23.1.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 15
Pozvánka na TolkienCon 2014
Dne 9.11.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 10
TolkienCon 2013 – fotky, reportáže, přednášky a tak vůbec (poslední aktualizace 29.1. 21:19)
Dne 26.1.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 10
Hobit: Neočekávaná cesta
Dne 19.12.2012 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 29
Pozvánka na TolkienCon 2013
Dne 2.11.2012 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1288

O čem se psalo před rokem?

 
[ Všechny články / rozšířené hledání ]Nejen o víně...Koncert Společenstvo prstenu


27.1. 2009
Pokud o tom náhodou ještě nevíte, tak 28. května bude v Praze zahrána Symfonie Pán prstenů! Detaily najdete a lístky můžete objednávat ZDE

9.4. 2008
Na adrese www.lotrcon.cz najdete pozvánku na letošní LOTRcon ve dnech 27.6 - 29.6 2008, pásma na téma nejen Pán prstenů jako součásti Festivalu Fantazize.

5.3. 2007
Máte radi fantasy a sci-fi? Baví Vás história Slovanov? Ste blázni do mangy a anime? Alebo si chcete len prísť vyskúšať DDR či Sing Star ? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali pozitívne, potom niet lepšej voľby ako navštíviť Slavcon 2007. Pestrý trojdňový program len za 200 Sk v predpredaji a za 250 Sk na mieste. Pre bližsie informácie navštívte stránku www.slavcon.arda.sk, kde sa môžete priamo zaregistrovať. (akci pořádá Spoločenstvo Tolkiena, kon

15.11. 2005
Dne 17.11.2005 od 14h se v sále HAMU uskuteční koncert Pražského Filmového Orchestru (viz. malá recenze). I tentokrát je krom hudby J. Williamse připravena The Lord of the Rings Trilogy Howarda Shorea. Více informací na stránkách PFO

10.1. 2005
Palace Cinemas Slovanský dům mají na programu maraton všech rozšířených verzí Pána prstenů. Bohužel startuje o půlnoci z 18. na 19. ledna (úterý na středu), což při dvanácti hodinách filmu není dvakrát ideální čas. Tohle rozhodně není poslední příležitost, takže se nemusíte snažit zlikvidovat v takto nelidský termín a v klidu můžete počkat. A nebo zajít jen na rozšířený Návrat krále...

... všechny zprávičky

Tipy na pohlednici !


Návrat Krále - 26 fotekDvě Veže - 15 fotekComics - postupně doplňováno

Nejoblíbenější články


DVD a VHS
Objednejte si Návrat krále se slevou!


Hry
Návrat krále a další hry na PC, PSX i PS2Zasponzorujete provoz tohoto webu? Více zde

Poradna
Gondorský archiv - poradna v otázkách tolkienistických

Byla by pro vás zajímavá projekce všech rozšířených verzí Pána prstenů s nějakou tou přednáškou?
Ano, kdykoliv (kino v Praze)
[ 1195 - 61,66% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Praze)
[ 24 - 1,24% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Praze)
[ 99 - 5,11% ]
Ano, později (kino v Praze)
[ 25 - 1,29% ]
Ano, kdykoliv (kino v Brně)
[ 294 - 15,17% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Brně)
[ 15 - 0,77% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Brně)
[ 15 - 0,77% ]
Ano, později (kino v Brně)
[ 51 - 2,63% ]
Spíše ne
[ 58 - 2,99% ]
Určitě ne
[ 162 - 8,36% ]
... výsledky starších anket

Upozornit na nové články
Více informací zde


Nostalgie - starý design
... články, novinky
... divácké recenze

...::: Film Pán Prstenů - The Lord Of The Rings Movie na webu JCsoft's Fantasy (ISSN 1214-052X):::...
Vytvořil a spravuje pro vás Jan "Belcarnen" Čeřovský
Optimalizováno pro kvalitní prohlížeče a rozlišení 800x600 a vyšší
Chcete spolupracovat na tvorbě stránek? Mít zde svou reklamu? Napište!