Úvodní stránka
TolkienCon 2018 >>
Články, zprávy (563)
Nejnovější fotografie
Vaše recenze (473)
Základní informace
Obsazení - herci
Archiv fotografií
Ukázky a další videa
Místa ve filmu
Hudba
Poradna (50)
Výuka elfštiny
Něco ke stažení
Temné zvěsti
Diskusní fórum
Názory, úvahy
Komentáře k filmu
Adresář LOTRů (619)
Bannery webu
WebRing
Odkazy

Kdo jsem já ...
Fantasy novinky
Bazar knih Tip!
Autoři a díla
Povídky,recenze
Fantasy galerie
Fantasy odkazník
On-line chat
Testy a ankety
Filmy a seriály
Hudba
Počítačové hry
Download

Do oblíbených
WAP verze (info)
Výchozí stránka

Kontaktní mail:
Cerovsky@jcsoft.cz

Zde může být
VAŠE reklama !


Filmy online
CSFD.SK
Trailerzone
Pevnost
UNREAL EDITOR
Gameplanet
Abarin DrD
SFK Palantír
Další weby...

Stránky si právě
prohlíží 429 lidí

Celkem návštěvníků
14089161

English version here

Nejen o víně vážně i nevážně...


[ <<< Další článek ] [ Všechny články ] [ Předchozí článek >>> ]

Láďa
14.10. 2003
Příběh Hobit-hai (The Tale of Hobbit-Hai) - Část 2. / Part 2 - Scénář na Pána prstenů trochu jinak. Znalost knižního Pána prstenů, Silmarillionu a smysl pro humor podmínkouVerze pro tisk

The Tale of Hobbit-Hai (part 2)
Příběh Hobit-hai (část 2.)

Part 1 / část 1.

(A shot from inside the main hall of the Dark Fortress. The door opens slowly and with a loud screech; revealing the fell beast landing on the court, wounded and deadly tired. The Witch-King jumps off.)
(Záběr z vnitřku hlavní síně Temné pevnosti. Dveře se zvolna s hlasitým skřípěním otevřou, na nádvoří přistává nosič, zraněný a k smrti unavený. Seskočí z něj Pán nazgúlů.)

(The Witch-King is in the Dark Tower, conferring with Sauron.)
(Pán nazgúlů se uvnitř Temné věže radí se Sauronem.)

Sauron: A great host, you say? 
Sauron: Ohromná spousta, říkáš?

Witch-King: The entire Shire is emptied.
Pán nazgúlů: Celý Kraj se vyprázdnil.

Sauron: How many?
Sauron: Kolik jich je?

Witch-King: One million strong at least. 
Pán nazgúlů: Milion, přinejmenším.

Sauron (incredulously): One million?!
Sauron (nevěřícně): Celý milion?!

Witch-King: It is an army bred for a single purpose: to destroy the world of Orcs. They will be here by nightfall.
Pán nazgúlů: Je to armáda vypěstovaná za jediným účelem: zničit svět skřetů. Do soumraku jsou tu.

Sauron: Let them come! (Walks away resolutely.)
Sauron: Tak jen ať přijdou! (Rozhodně odkráčí.)

..............

(In the hall.)
(V síni.)

Khámul: (bearing the armor and helmet of Sauron). Every Orc and troll able to wield an arm has been sent to the armory. My lord?
Khámul: Každý skřet či zlobr schopný vládnout zbraní byl poslán do zbrojnice. Můj pane?

Sauron: Who am I, Khámul? 
Sauron: Kdo jsem, Khámule?

Khámul: You are our Dark lord.
Khámul: Jste náš Temný pán.

Sauron: And do you trust your Dark lord? 
Sauron: A věříte svému Temnému pánu?

Khámul: (Puts armor onto Sauron.): Your Orcs, my lord, will follow you to whatever end. 
Khámul: (Nasazuje Sauronovi zbroj.): Vaši skřeti, můj pane, vás budou následovat až do konce, ať už bude jakýkoliv.

(The Orcs are given their weapons. An oversized helmet is placed on a wide-eyed little Orc. Another stares at the axe he is handed with frightened eyes. A child wearing an oversized chain mail takes up a huge shield. Sauron stands inside the main hall of the keep, his back to the entrance where a bright red light is streaming through.)
(Skřeti dostávají zbraně. Skřítě s očima navrch hlavy nasadí přílbu, která mu je příliš veliká. Jiné dostane sekeru a hledí na ní vystrašenýma očima. Jiné dítě v příliš velké kroužkové kazajce se snaží zvednout velký štít. Sauron stane v hlavní síni, zády ke vchodu, jímž dovnitř padá jasné rudé světlo.)

Sauron: To whatever end… Where is the fell beast and the nazgúl? Where is the Ring that was ruling? They have passed like storm on the mountains. Like lava in the abyss. The days have gone down in the west. Behind the sea, into light. How did it come to this?
Sauron: Až do konce, ať už bude jakýkoliv... Kde je nosič a nazgúl? Kde je Prsten, který vládne? Pominuly jako horská bouře. Jako láva v propasti. Dny se sklonily k západu. Za moře, do světla. Jak se to jen mohlo stát?

............................

(Orcs and Giants are in their positions on the battlements of Morannon. Thundering sounds of a marching army move closer and closer. The females and little orclings in the caves hear the sounds overhead and are frightened. Mothers draw their children close and try to sooth crying babies. The Orcs and giants look out into the light, bouncing off the thousands of pitchers carried by the advancing colossal Hobbit-hai army. 
(Skřeti a obři zaujímají místa na opevnění Morannonu. Hřmící zvuk pochodující armády se stále více přibližuje. Samice a skříťata v jeskyních slyší ten hluk nad sebou a jsou vyděšeny. Matky si k sobě těsněji přivinou děti a snaží se utišit plačící nemluvňata. Skřeti a obři vyhlížejí do světla odraženého od tisíců kamenných džbánků, nesených ohromnou přibližující se armádou Hobit-hai.

(The marching and thumping grows louder and louder. The Hobbit-hai are now right before the Black Gate of Mordor, roaring and pounding their pitchers furiously. Bagginses and Boffins, Tooks and Brandybucks, Grubbs and Chubbs, Hornblowers and Bolgers, Bracegirdles and Proudfeets and countless others. Old Took (improved and enhanced) stands on a rock outcrop.)
(Zvuky pochodu a bušení stále zesilují. Hobit-hai teď jsou přímo před Černou Branou Mordoru a zuřivě řvou a buší kameninovými džbánky. Pytlíci a Bulíci, Bralové a Brandorádi, Ponravové a Cvalíkové, Troubilové a Bulvové, Kšandičkové a Hrdonožkové a bezpočet dalších. Starý Bral (vylepšený a posílený) stane na skalisku.)

(Witch-king is giving commands to the Orc warriors.)
(Pán nazgúlů udílí rozkazy skřetím válečníkům.)

Witch-king: Show them no mercy! For you shall receive none! 
Pán nazgúlů : Nemějte s nimi žádné slitování! Oni ho s vámi mít také nebudou!

(The Hobbit-hai start to sing their battle song.) 
(Hobit-hai začnou zpívat bojovou píseň.)

There is an inn, a merry old inn
Beneath an old grey hill,
And there they brew a beer so brown
That the Man in the Moon himself came down
One night to drink his fill...

Znám já hospodu, starou hospodu
rád se tam jdu potěšit;
dobré pivo tam vždycky vaří se,
až k nim přišel sám člověk z měsíce,
jednou večer pivo pít....

(Their song penetrates up into the caves. The females and little orcs and trolls in the caves huddle together in fear. Suddenly, Wazrárz, the old Orc next to Thrakwüsh, loses his grip and releases his arrow prematurely, shooting Everard Proudfoot in the neck.)
(Jejich zpěv proniká až do jeskyní. Ženy, skříťata a zlobřata v jeskyních se v hrůze tisknou k sobě. Vtom Wazrárz, starý skřet vedle Thrakwüshe, pustí tětivu a předčasně vypustí šíp, který zasáhne Everarda Hrdonožku do krku.)

Witch-king: Puzughlat! (Hold!) 
Pán nazgúlů: Čekejte!

(The Hobbit-hai army stops their singing and thumping. With a hollow groan, Everard Proudfeet that was shot collapsed to the ground. The other Hobbit-hai bare their teeth and roar with anger. With a cry, Old Took throws his pitcher in the air and the Hobbit-hai army starts charging.)
(Hobit-hai přestanou zpívat a bušit. Zasažený Tom Hrdonožka se s dutým zaúpěním zhroutí. Ostatní Hobit-hai vycení zuby a vztekle zařvou. Starý Bral s výkřikem vyhodí svůj džbánek do vzduchu a armáda Hobit-hai zaútočí.)

Like an uncontrollable tide the Hobbit army drives forwards. With a terrible thunderclap their flow rams into the Black Gate like a tsunami and uproots it from its posts. Hundreds of thousands of Hobbits rush inside. Nothing can stop them. Very soon the banners of the Seven Stars are flying from Cirith Ungol to the Sea of Núrnen. The Mordor is overrun with hobbits. Sauron and his company are enclosed in the highest floors of the Dark Tower.)
Jako nezadržitelný příliv se armáda hobitů se žene před. Se strašlivým zahřměním narazí jejich příval do Černé brány jako tsunami a vyvrátí ji z veřejí. Statisíce hobitů vtrhne dovnitř. Nic je nedokáže zastavit. Zanedlouho zástavy se sedmi hvězdami visí z pevností od Cirith Ungol až k jezeru Núrnen. Mordor je zaplaven hobity. Sauron se společníky je obklíčen v nejvyšších poschodích Temné Věže.

Sauron: The fortress is taken. It is over. 
Sauron : Pevnost je dobyta. Je konec.

Witch-king: You said this fortress would never fall while your monsters defend it! They still defend it! They have died defending it! 
Pán nazgúlů: Řekl jsi, že tato pevnost nikdy nepadne, pokud ji tvoje stvůry budou bránit! Ony ji stále brání! Umírají při její obraně!

Giant: Bar the door! 
Obr : Zataraste dveře!

Sauron: So much death. What can a Maia do against such a reckless hate? 
Sauron: Tolik smrti. Co může Maia dělat proti tak bezohledné nenávisti?

Witch-king: (Pause.) Ride out with me. Ride out and meet them. 
Pán nazgúlů (odmlčí se): Vyjeď se mnou. Vyjeď a postav se jim.

Sauron: (A red light of determination shines in his eyes.): For death and glory. 
Sauron (V očích mu zazáří rudé světlo odhodlání.): Pro smrt a slávu.

Witch-King: For Mordor. For rule over Middle Earth. 
Pán nazgúlů: Pro Mordor. Pro vládu nad Středozemí.

Nazgúl: The sun is setting. 
Nazgúl: Zapadá slunce.

(The Witch-king looks at a window to see the last light streaming through. He recalls the words of prophecy.)
(Pán nazgúlů vzhlédne k oknu a uvidí, jak jím padá poslední světlo. Připomene si slova proroctví.)

(Deep voice over): Look to my coming back at the last rays at the end of days. At dusk, look to the north. 
(Hluboký hlas v pozadí): Vyhlížej mne v posledních paprscích na konci dní. Za soumraku hleď k severu. 

Sauron: Yes. Yes! The Mount Doom shall sound in the deep one last time! 
Sauron : Ano. Ano! Ať Hora osudu zabouří ještě jednou v hlubinách!

Nazgúls (together): Yes! Yes!
Nazgúlové (společně): Ano! Ano!

Sauron: Let this be the hour when we draw maces together. Fell deed awake. Now for wrath! Now for ruin! And the last nightfall!
Sauron: Nechť je toto hodina, kdy spolu tasíme palcáty. Stanou se hrozné skutky. Nyní vstříc hněvu! Vstříc zkáze! A poslednímu soumraku!

(He mounts his horse and puts on his helmet. The song of Mount Doom rumbles through Mordor again.)
(Vyskočí na koně a nasadí si přílbu. Píseň Hory Osudu hřmí znovu Mordorem.)

Sauron: ASH-NAZG DURBATULÚK!!! 
Sauron: ASH-NAZG DURBATULÚK!!! 

(The call of Mount Doom continues to thunder around them as they ride out.)
(Vyrazí a volání Hory Osudu dál burácí kolem nich.)

(Sauron leads the charge out of Barad-dur on spiral steps, slashing away the Hobbit-hai as they go. Without a pause, they storm out of the gate and on the bridge, right into the column of waiting Hobbit-hai. In the midst of the fiercest battle, Captain of Despair looks north and sees a figure darker than the night against the rising darkness over mountains.)
(Sauron vede výpad z Barad-dur po spirálových schodech a masakrují všechny Hobit-hai v dosahu. Bez zastávky se vyřítí z brány a po mostě přímo do zástupu čekajících Hobit-hai. Uprostřed nejprudší bitvy Kapitán zoufalství pohlédne k severu a spatří v nadcházející temnotě nad horami postavu černější než noc.)

Witch-King: Melkor... 
Pán nazgúlů: Melkor...

Melkor: My servant stands alone. 
Melkor: Můj služebník stojí sám.

(A sudden fire is coming up from behind the horizon. Gothmog enters with four times rolled horns.)
(Zpoza obzoru náhle vysvitne oheň. Se čtyřnásobně zatočenými rohy vystoupí Gothmog) 

Gothmog: Not alone. (He raises his hand.) Valaraukar!! 
Gothmog: Ne sám. (Zvedne ruku.) Valaraukar!!

(Scores of flames move up behind Gothmog.)
(Za Gothmogem se objeví zaplava plamenů.)

Sauron: (Looking to the north.) Melkor! 
Sauron: (Hledí k severu) Melkor!

Gotmog: To Gorthaur! 
Gotmog: Ke Gorthaurovi!

(The Valaraukar with flaming whips charge down the steep slope like a tempest of fire. Half of the Hobbit-hai army turns to face the challenge, bearing their pitchers of beer down towards the riders. As the Balrogs draw closer, a cloud of darkness rises behind them, momentarily blinding the Hobit-hai. The Balrogs crash right into the Hobit-hai and engage them in battle.)
(Valaraukar se s plamennými biči řítí příkrým srázem dolů jako ohnivá bouře. Polovina armády Hobit-hai se obrátí, aby jim čelili a napřáhnou proti nim džbánky s pivem. Jakmile se Balrogové přiblíží zvedne se za nimi mrak temnoty, který Hobit-hai na okamžik oslepí. Balrogové vrazí přímo do Hobit-hai a dají se s nimi do boje.)

.......

(Later, over in the Grey Havens, Melkor, Sauron, Gothmog and their company stand on the top of a slope, looking over the sea towards the White Mountain in the distance.)
(Později, daleko odtud, v Šedých přístavech, Melkor, Sauron, Gothmog a jejich společníci stojí na vrcholu svahu a dívají se přes moře směrem ke Sněžné hoře v dáli.) 

Melkor: The Wrath of Valar will be terrible, their retribution swift. The battle for Middle Earth is over. The battle for Arda is about to begin... 
Melkor: Hněv Valar bude hrozný, jejich odveta bleskurychlá. Bitva o Středozemi skončila. Bitva o Ardu teprve začíná... 

THE END
KONEC

Part 1 / část 1.

Přečteno celkem 6259x, verze pro tisk

Další článek - Promítnuta dvacetimuntová ukázka z Návratu krále... aneb co nás čeká a nemine

Předchozí článek - Příběh Hobit-hai (The Tale of Hobbit-Hai) - Část 1. / Part 1 - Scénář na Pána prstenů trochu jinak. Znalost knižního Pána prstenů, Silmarillionu a smysl pro humor podmínkou

[ Všechny články ]  [ Nejoblíbenější články ]  [ Komentovat tento článek ]
sayka, poidáno 24.10. 2003 1:39:39
Tohle je fakt super, to se povedlo...hezká usměvná verze..bude pokračování??(bitva o Ardu) :-))
Díniel, poidáno 23.10. 2003 10:22:43
Docela humorný.
Silwen, poidáno 21.10. 2003 13:46:13
Mě se to teda dost líbí!!!!!!!Vlastřně je to úžasný!!!
Lothmiril, poidáno 20.10. 2003 13:01:52
Haluz! Super, je to nieco genialne! A miestami sa mi to pacilo viac ako Deniky, nahodou Melkor bol uzasny a WitchKing ako hladi do okna:-) Aj k prvej casti, Elrond so slzou na tvari:-))) A este bojova piesen Hobit-Hai, to ste mohli vypisat celu;-)))))
Arsiméné, poidáno 19.10. 2003 11:09:50
Jo, "montypythonský" Silmarillion je úžasný.
TrpasliceXXX+Un enfant unique, poidáno 18.10. 2003 19:24:20
Musím(e) se přidat, že na rozdíl od deníků tohle bylo opravdu vtipné...jo, jo, žár intenzivního zemědělství...
A komu se to nelíbí, ať to klidně nečte, ale já, ehm, teda my jsme názoru, že to je dobrý...

Ungel, poidáno 17.10. 2003 20:51:54
Co k tomu říci?Takhle jsem se nepobavila od Monthy Pythonského Silmarillionu.:-)
Palanedowen, poidáno 17.10. 2003 14:54:15
quip: Na FantasyPlanet dej hledat ''Deníky'' a ono Ti to už něco vyplivne:)
pivli, poidáno 17.10. 2003 14:49:08
jejda,nějak mi zlobí diakritika!:)
pivli, poidáno 17.10. 2003 14:47:58
nejvíc mne dostala hláška z 1.části:"Star&#253; svět shoří v žáru intenzívního zemědělství.Bo&#382;e,považte co to bude za hrůzu!:)))
Hedera, poidáno 17.10. 2003 14:21:01
Dobrý. Kde je nosič a nazgúl...There is an inn...skřítě s očima navrch hlavy...bezva. To se s deníkem nedá srovnávat, tam byl humor prvoplánovej. Tohle odpovídá žánrově. Príma.
Darthie, poidáno 16.10. 2003 22:30:52
HAHAHAHAHAHAHAHAHA! Tak toto je super! Melkor je cool! :-D
Ruby, poidáno 16.10. 2003 20:19:11
Ganjalf the Green: Asi ne, ale jejich vlastní název (nebo respektive skřetí) není znám... Takže si musíme vystačit s tím, co máme ;-)

quip: Najdeš je na stránkách FantasyPlanet. Ale kde přesně, ti nepovim, protože jsem tam už pěkně dlouho nebyla...

quip, poidáno 16.10. 2003 19:47:34
Mno, všichni tady mluvíte o denících Společenstva, kde jste ja sehnali?
Aiwelindo, poidáno 16.10. 2003 10:20:47
bezvadný, smekám autorům :-D
Aleya, poidáno 15.10. 2003 21:26:32
PEKLO :-D
Aleya, poidáno 15.10. 2003 21:26:30
PEKLO :-D
Ruby, poidáno 15.10. 2003 21:06:07
Arsiméné: Já je četla, ze zvědavosti, když všichni říkali, jak jsou hrozné :-)) A dokonce jsem je přežvýkala všechny. Šlo to rychle. Všechny byly vlastně stejné. Nic v nich nebylo. Ani vtipné podle mého nebyly...
Tohle je rozhodně lepší ;-)

Win_Key, poidáno 15.10. 2003 21:02:44
To je supeeer!
Arsiméné, poidáno 15.10. 2003 18:53:15
Tohle je ještě lepší než první půlka. Zvlášť nečekaný obrat Melkor ex machina! Víte, že skoro fandím Sauronovi? Chudinky skřetice a dítka v jeskyních.
Deníky Společenstva neznám, ale slyšela jsem, že Legolasův pokaždé začíná větou "nejkrásnější jsem pořád ještě já" a už to samotné mi stačí, abych je nečetla, i když jinak můžou být vtipné.

Gilros Thorongil, poidáno 15.10. 2003 18:08:11
woolong: bitva zacala za svetla, ale protahla se az do soumraku...jedine stesti pro Gorthaura Kruteho;-) Jinak by ho bojovi hobit-hai umlatili zejdliky, proklali nuzkami na zivy plot, zapichli vidlemi a udusili tabakovym korenim...:-D
quip, poidáno 15.10. 2003 13:14:43
Konečně LOTR pro ty, kteří už dávno pochopili, že válka se dá vyhrát jen na straně Saurona a LOTR měl skončit úplně jinak :-)
wooloong, poidáno 15.10. 2003 11:52:33
Je to super. :-D Jenom bych tu čeládku hrozných hobitích válečníků poslala do bitvy za rozbřesku, nikoli za soumraku. Jsou to přece bytosti světla, nikoli milosrdné laskavé a milé temnoty. :-)
Arien, poidáno 15.10. 2003 8:33:17
Kde je ten nazgul.... Eru na nebi, tohle se povedlo :-)))
Pulper, poidáno 14.10. 2003 20:39:59
A pokračování je ještě horší! Fůůůůůůj!
Dúnadan, poidáno 14.10. 2003 19:18:08
Mě se to vůbec nelíbí. Krom toho, že si postavy vyměnily role tam není nic nového. Bída!
Ruby, poidáno 14.10. 2003 17:36:07
Jo, druhá půlka je ještě lepší. Těšim se na Hero ;-)
Tinne, poidáno 14.10. 2003 15:03:03
Ach, mů Bože, při "Kde je nosič a nazgúl?" mi málem ukápla slza :-)
Skvělé, bezva, zábavné :-)

Míšánek, poidáno 14.10. 2003 13:38:01
Mně se to taky moc líbí. Když jsem si to před chvílí v práci četl, tak jsem se dost hlučně smál, až mí kolegové kolem měli starost o mé zdraví...
Aala, poidáno 14.10. 2003 13:21:24
Musím uznat, že ty napodobeniny rohirských písní a pokřiků jsou velice zdařilé...
Conina, poidáno 14.10. 2003 12:54:42
to Bel: to jiste je... i kdyz jen tezko si predstavit nekoho, kdo zustal naprosto chladnym pri cteni Boromirova deniku...:-)
saschia, poidáno 14.10. 2003 12:15:43
No ale to uz je prilis pritiahnute za vlasy. Ani Melkor predsa nezmoze nic proti Hobit-hai! V skutocnosti Sauron sice vyrazil do posledneho zufaleho utoku, ale to by bol aj tak jeho koniec. Melkor by mohol len smutne pozriet na trosky Barad-Dur a a radsej sa len potichu vytratit. A Mordor by bol opat sviezo zeleny,m ako ked Arda bola este mlada.
Menienan, poidáno 14.10. 2003 11:17:56
K tomu není co dodat.:-)
Snad jen:
:-D:-D:-D:-D

Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 14.10. 2003 11:02:38
Conina: deníčky jsou z mého pohledu neuvěřitelná trapárna s přihlouplým a neustále stejně trapným humorem. Vše je otázkou vkusu
heyhall, poidáno 14.10. 2003 10:48:38
Rozhodne by tam bylo daleko vic trikovych zaberu (hlavne nadhernych Balrogu)
Conina, poidáno 14.10. 2003 10:32:54
Hmmm... no asi mam trosku jiny vkus... nic proti parodiim - treba takove deniky spolecenstva mi prisly ponekud zabavnejsi...
Hand, poidáno 14.10. 2003 10:25:26
Pobavila jsem se. Plus opáčko z angličtiny taky nebylo k zahození.Díky.
Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 14.10. 2003 10:13:31
:-) Tohle se mi tedy líbí mnohem víc :-) a dohromady s první částí by to byl skvělý filmeček :-) jen trochu náročnější na natočení %-)
[ Všechny komentáře ]

Diskuze čtenářů na těchto stránkách není provozovatelem serveru nijak moderována a upravována. Provozovatel nemá vliv na obsah jednotlivých příspěvků a nenese za ni zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo kterýkoliv příspěvek smazat, pokud bude odporovat normám slušného chování.
Jméno: E-mail:

Komentář:

Upozorňovat na nové komentáře mailem?
Přepiš heslo   --> 


Informovat o nových komentářích k tomuto článku
E-mail:V nadpisu V textu V komentářích


Zadejte text pro hledání v eláncích (napo. Gandalf A Balrog, Elijah Wood NEBO Orlando Bloom, Dvi Viže A Faramir A Frodo). Minimální délka hledaného slova jsou toi znaky.

Poslední elánky / novinky

Pozvánka na TolkienCon 2018
Dne 8.11.2017 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
Pozvánka na TolkienCon 2017
Dne 7.11.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 14
TolkienCon 2016 – fotky, video, atd. (doplněno: 18.1. 11:58)
Dne 18.1.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 76
Pozvánka na TolkienCon 2016
Dne 12.11.2015 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 13
Pozvánka na TolkienCon 2015
Dne 9.11.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
TolkienCon 2014 – fotky, záznamy tak vůbec (doplněno: 24.1. 22:47)
Dne 23.1.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 15
Pozvánka na TolkienCon 2014
Dne 9.11.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 10
TolkienCon 2013 – fotky, reportáže, přednášky a tak vůbec (poslední aktualizace 29.1. 21:19)
Dne 26.1.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 10
Hobit: Neočekávaná cesta
Dne 19.12.2012 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 29
Pozvánka na TolkienCon 2013
Dne 2.11.2012 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1288

O čem se psalo před rokem?

 
[ Všechny články / rozšířené hledání ]Nejen o víně...Koncert Společenstvo prstenu


27.1. 2009
Pokud o tom náhodou ještě nevíte, tak 28. května bude v Praze zahrána Symfonie Pán prstenů! Detaily najdete a lístky můžete objednávat ZDE

9.4. 2008
Na adrese www.lotrcon.cz najdete pozvánku na letošní LOTRcon ve dnech 27.6 - 29.6 2008, pásma na téma nejen Pán prstenů jako součásti Festivalu Fantazize.

5.3. 2007
Máte radi fantasy a sci-fi? Baví Vás história Slovanov? Ste blázni do mangy a anime? Alebo si chcete len prísť vyskúšať DDR či Sing Star ? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali pozitívne, potom niet lepšej voľby ako navštíviť Slavcon 2007. Pestrý trojdňový program len za 200 Sk v predpredaji a za 250 Sk na mieste. Pre bližsie informácie navštívte stránku www.slavcon.arda.sk, kde sa môžete priamo zaregistrovať. (akci pořádá Spoločenstvo Tolkiena, kon

15.11. 2005
Dne 17.11.2005 od 14h se v sále HAMU uskuteční koncert Pražského Filmového Orchestru (viz. malá recenze). I tentokrát je krom hudby J. Williamse připravena The Lord of the Rings Trilogy Howarda Shorea. Více informací na stránkách PFO

10.1. 2005
Palace Cinemas Slovanský dům mají na programu maraton všech rozšířených verzí Pána prstenů. Bohužel startuje o půlnoci z 18. na 19. ledna (úterý na středu), což při dvanácti hodinách filmu není dvakrát ideální čas. Tohle rozhodně není poslední příležitost, takže se nemusíte snažit zlikvidovat v takto nelidský termín a v klidu můžete počkat. A nebo zajít jen na rozšířený Návrat krále...

... všechny zprávičky

Tipy na pohlednici !


Návrat Krále - 26 fotekDvě Veže - 15 fotekComics - postupně doplňováno

Nejoblíbenější články


DVD a VHS
Objednejte si Návrat krále se slevou!


Hry
Návrat krále a další hry na PC, PSX i PS2Zasponzorujete provoz tohoto webu? Více zde

Poradna
Gondorský archiv - poradna v otázkách tolkienistických

Byla by pro vás zajímavá projekce všech rozšířených verzí Pána prstenů s nějakou tou přednáškou?
Ano, kdykoliv (kino v Praze)
[ 1195 - 61,66% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Praze)
[ 24 - 1,24% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Praze)
[ 99 - 5,11% ]
Ano, později (kino v Praze)
[ 25 - 1,29% ]
Ano, kdykoliv (kino v Brně)
[ 294 - 15,17% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Brně)
[ 15 - 0,77% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Brně)
[ 15 - 0,77% ]
Ano, později (kino v Brně)
[ 51 - 2,63% ]
Spíše ne
[ 58 - 2,99% ]
Určitě ne
[ 162 - 8,36% ]
... výsledky starších anket

Upozornit na nové články
Více informací zde


Nostalgie - starý design
... články, novinky
... divácké recenze

...::: Film Pán Prstenů - The Lord Of The Rings Movie na webu JCsoft's Fantasy (ISSN 1214-052X):::...
Vytvořil a spravuje pro vás Jan "Belcarnen" Čeřovský
Optimalizováno pro kvalitní prohlížeče a rozlišení 800x600 a vyšší
Chcete spolupracovat na tvorbě stránek? Mít zde svou reklamu? Napište!