Úvodní stránka
TolkienCon 2018 >>
Články, zprávy (563)
Nejnovější fotografie
Vaše recenze (473)
Základní informace
Obsazení - herci
Archiv fotografií
Ukázky a další videa
Místa ve filmu
Hudba
Poradna (50)
Výuka elfštiny
Něco ke stažení
Temné zvěsti
Diskusní fórum
Názory, úvahy
Komentáře k filmu
Adresář LOTRů (619)
Bannery webu
WebRing
Odkazy

Kdo jsem já ...
Fantasy novinky
Bazar knih Tip!
Autoři a díla
Povídky,recenze
Fantasy galerie
Fantasy odkazník
On-line chat
Testy a ankety
Filmy a seriály
Hudba
Počítačové hry
Download

Do oblíbených
WAP verze (info)
Výchozí stránka

Kontaktní mail:
Cerovsky@jcsoft.cz

Zde může být
VAŠE reklama !


Filmy online
CSFD.SK
Trailerzone
Morrowind
Garfield
ScifiWorld
Srdce Erinelu
warcraft.bonusweb.cz
Další weby...

Stránky si právě
prohlíží 367 lidí

Celkem návštěvníků
14089903

English version here


[ <<< Další článek ] [ Všechny články ] [ Předchozí článek >>> ]

Láďa
13.10. 2003
Příběh Hobit-hai (The Tale of Hobbit-Hai) - Část 1. / Part 1 - Scénář na Pána prstenů trochu jinak. Znalost knižního Pána prstenů, Silmarillionu a smysl pro humor podmínkouVerze pro tisk

Autor: Láďa
Revidovali: Andre, Thingol, Belcarnen
Založeno na scénáři filmů LOTR a TTT, podle verze scénáře od Annáího, a na knihách Pán prstenů a Silmarillion od jistého pana JRRT :).

Slovo autora úvodem:
Že následující příběh je kompilací výseků scénáře filmů Společenstvo Prstenu a Dvou věží, s co nejmenší slovní úpravou, s doplněním pár citací z Tolkienových knih a několika autorovými vlastními větičkami a hláškami, aby to celé zklaplo dohromady, pozná každý věci znalý čtenář.
Aneb, jak to také všechno mohlo být ;)
Autor ovšem doufá, že objev Hobit-hai nezůstane bez odezvy a pokračování, lze očekávat i možnou přednášku či seminář na nějakém conu, podle toho, co odhalí badatelským úsilím výzkumný tým ve složení: Láďa, Andre, Gilros a řada dalších. Je vlastně neuvěřitelné, že existence Hobit-hai unikala až dosud pozornosti světa a byla odhalena až nyní, podobně jako teprve nedávné objevení (kde badatelská činnost rovněž pokračuje neztenčenou měrou) velikána českých dějin, proslulého Járy Cimrmana :o).

The Tale of Hobbit-Hai
Příběh Hobit-hai

Galadriel: I amar prestar aen. han mathon ne nen. han mathon ne chae. a han noston ned gwilith. 
(The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air.) 
(Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v zemi. Cítím to ve vzduchu.)

(Lady of the Golden wood looks towards the east) 
(Paní Zlatého lesa se dívá směrem k východu):

Galadriel (voice over): Much that once was is lost. Smoke rising from the Mountain of Doom is weaker and weaker day by day, fires in the deep burn low and mighty battlements are not guarded. Sauron`s spirit is caught in uncertainty and doubts. It will begin in Mordor. Too long have those creatures stood against us. But no more. Barad-dur, my dear friend, is ready to fall.
Galadriel: (hlas v pozadí) Mnoho z toho, co bylo, je ztraceno. Kouř stoupající z Hory Osudu je den za dnem slabší a slabší, ohně v hlubinách hasnou a mocná cimbuří nejsou strážena. Sauronův duch je lapen v nejistotě a pochybách. Začne to v Mordoru. Příliš dlouho nám tyto stvůry vzdorovaly. Ale déle už ne. Barad-dur, drahý příteli, je na spadnutí. (;o))) 

Gandalf (voice over): The old world will burn in the heat of intensive agriculture. Old orders will fall, industry will be forgotten. A new breed will rise. They will fill the world with their burrows, simple life and rivers of beer. Now we only have to remove those who oppose us.
Gandalf (hlas v pozadí): Starý svět shoří v žáru intenzivního zemědělství. Staré pořádky padnou, průmysl bude zapomenut. Povstává nové plémě. Naplní svět svými norami, prostým životem a řekami piva. Nyní musíme jen odstranit ty, kteří nám odporují.

(The scene goes to Great Smials in the Shire. Gandalf is standing in the breeding chamber with a vigorous creature.)
(Záběr z Velkých Pelouchů v Kraji. Gandalf stojí v líhni se statným tvorem.)

Gandalf (to Old Took): Do you know how Hobbits first came into being? They arose as small men, weak and dull. An unarmed and helpless form of life. Now, improved and enhanced, perfected. My fighting Hobbit-hai.
Whom do you serve? 
Gandalf (k Starému Bralovi): Víš jak kdysi vznikli hobiti? Zrodili se jako malí lidé, slabí a tupí. Neozbrojená, bezmocná podoba života. A nyní, vylepšená a posílená, dokonalá. Můj bojový Hobit-hai.
Komu sloužíš?

Old Took (crepitates): Gandalf! 
Starý Bral (zachrčí): Gandalf!

Gandalf (smiling): Hobbits really are amazing creatures. Now, we have much work to do...
Gandalf (usmívá se): Hobiti jsou opravdu úžasná stvoření. Tak a teď máme mnoho práce...

(A shot from Hobbiton. Gandalf confers with Saruman in the central room of Bag End)
(Střih do Hobitína. Gandalf jedná se Sarumanem v ústřední místnosti Dna Pytle.)

Gandalf: Traitor! If you cannot defeat us, join us! It would be wise my friend…
Gandalf: Zrádče! Nemůžeš-li nás porazit, připoj se k nám! Bylo by to moudré, příteli.

Saruman: Tell me...friend, when did Gandalf abandon reason for madness?
No! You hybridized them with the blood of wild Maiar. But Hobbits are a dangerous tool.
Saruman: Řekni mi,...příteli, kdy Gandalf vyměnil rozum za šílenství? 
Ne! Zkřížils je s krví divokých Maiar, ale hobiti jsou nebezpečný nástroj.

Gandalf (ironically): Of course they are. You can learn all that there is to know about their ways in a month, and yet after a hundred years, they can still surprise you. 
Gandalf (ironicky): Ovšemže jsou. Za měsíc o nich můžeš zjistit všechno, a pak tě po stu let stejně zase něčím překvapí.

Saruman: Gandalf, the Grey or White, I’ll never stop trying to hinder you.
Saruman: Gandalfe, ať Šedý či Bílý, nikdy se nepřestanu snažit tě zastavit.

Gandalf: Hinder me? Thou foul! No incarnated Ainu may hinder me. Then you have chosen death.
Gandalf: Srazit mne? Ty blázne! Mne nezabrání žádný vtělený Ainu. Pak sis zvolil smrt.

(Gandalf is leaving)
(Gandalf odchází) 

………….

(The Hobbits outside are uprooting all the trees in the Old Forest. Saruman wakes painfully on the top of Michel Delving into cold rain slashing down, the creaking of the felled trees is heard below. He slowly pushes himself up and moves cautiously to the edge and peers at the activity surrounding the Shire.) 
(Hobiti kolem trhají stromy v celém Starém hvozdu z kořenů. Saruman se v bolestech probírá ve studeném lijáku na Velké Kopanině, zdola slyší praskot padajících stromù. Pomalu se zvedne, přejde k okraji a podívá se, co se děje kolem Kraje)

Tobold Hornblower: The trees are strong, my lord. The roots go deep. 
Tobold Troubil: Ty stromy jsou houževnaté, můj pane. Mají hluboké kořeny.

Gandalf: Dig them all down! 
Gandalf: Podryjte je všechny!

(Hobbits start to burrow under the earth and dig the trees down. Once again, we see Saruman on the top of Michel Delving, crouching down in heavy rain. A moth flies to him. Saruman catches the moth in his hand, and begins to speak to it. )
(Hobiti začínají rozrývat zem a podkopávat stromy. Znovu Saruman na vrcholu Velké Kopaniny, choulící se v lijáku. Přilétá k němu můra. Saruman ji chytne do ruky a promlouvá k ní.)

Saruman: (something in the black speech to the moth, then): Fetch wraiths on wings, fetch wraiths on wings... Go... (Saruman sends it off and the moth flies away.)
Saruman (něco šeptá můře černou řečí, pak): Přiveď přízraky na křídlech, přiveď přízraky na křídlech... Leť... (Saruman rozevře dlaň a vyhodí ji do vzduchu; můra odlétá.)

.................

(The camera turns to Elrond and Gandalf in Rivendell. They walk through the gardens of the inner yard.)
(Kamera zabírá Elronda a Gandalfa v Roklince. Procházejí se zahradami vnitřního dvora)

Gandalf: If the Black Gate is breached, Mordor will fall. 
Gandalf: Pokud bude Černá Brána prolomena, Mordor padne.

(He walks away towards the balcony.)
(Odchází směrem k balkónu.)

Elrond (following Gandalf): Even if it is breached, it would take a number beyond reckoning, innumerable thousands to storm the Dark Tower.
Elrond (následuje Gandalfa): Dokonce i když bude prolomena, bylo by zapotřebí nesmírné síly, bezpočet tisíců, aby zaútočily na Temnou věž.

Gandalf: Hundreds of thousands.
Gandalf : Statisíců.

Elrond: But, my friend, there is no such force.
Elrond: Ale, můj příteli, taková síla není.

(Both of them come onto the balcony of the highest floor of Rivendell. Elrond suddenly sees and hears the enormous hosts laid out below in neat rows and is astounded and awed. He gapes at the vast army below. A horn is sounded, announcing the appearance of Gandalf. A loud cheer is heard from the army.) 
(Oba vyjdou na balkón nejvyššího patra Roklinky. Elrond náhle spatří a uslyší ohromnou armádu seřazenou dole v hustých řadách a je ohromen a zhrozen. Zírá na obrovskou armádu dole. Zazní roh, oznamuje Gandalfův příchod. Z armády se vznese hlasitý pokřik.)

Hobbit army: 'Hail, Gandalf, Highest of Istari, Legate of the West!'
Hobití armáda: Sláva Gandalfovi, Nejvyššímu z Istari, Vyslanci Západu!

(Gandalf raises his hand and the cheer dies out.)
(Gandalf zvedne ruku a pokřik utichne.)

Gandalf: A new power is rising. Its victory is at hand! 
Gandalf: Zvedá se nová moc. Její vítězství je na dosah!

(The army cheers and roars.)
(Armáda jásá a řve.)

Hobbit army: 'We dig the forests, we dig the mountains, we dig all the world! We dig the forests, we dig the mountains, we dig all the world!'
Hobití armáda: Podryjeme lesy, podryjeme hory, podryjeme celý svět! Podryjeme lesy, podryjeme hory, podryjeme celý svět!

Gandalf: Soon the land will be dyed with the blood of the monsters of horn and ivory again! March to the Black Gate! Leave none alive!
Gandalf: Již brzy se znovu potřísní zem krví netvorů z rohoviny a slonoviny! Pochodujte k Černé Bráně! Nikoho nenechte naživu!

(The camera keeps zooming out from the balcony over the incredible expanse of Gandalf’s army, past the Hobbit-hai, pitchers of beer, and banners and yet more Hobbit-hai over all the valley of Rivendell and further and further. The camera focuses back on Gandalf who then raises his hands in the air.)
(Kamera se vzdaluje od balkónu a přelétá nad obrovskou rozlohou Gandalfovy armády, přes Hobit-hai, džbánky s pivem, prapory a další Hobit-hai, přes celé údolí Roklinky a dále a dále. Pak se kamera vrátí zpět ke Gandalfovi, který vysoko pozvedá ruku.

Gandalf: To war!! 
Gandalf: Do války!!

(The army cheers and roars even louder.)
(Armáda jásá a řve ještě hlasitěji.)

Hobbit army: 'We dig the forests, we dig the mountains, we dig all the world! We dig the forests, we dig the mountains, we dig all the world!'
Hobití armáda: Podryjeme lesy, podryjeme hory, podryjeme celý svět! Podryjeme lesy, podryjeme hory, podryjeme celý svět!

Gandalf (sneers): There will be no dawn for Orcs. 
Gandalf (pohrdlivě): Pro skřety už nebude žádný úsvit.

(A tear flows down Elrond’s cheek. The Hobit-hai army begins their march to the Black Gate of Mordor.)
(Po Elrondově tváři skane slza. Armáda Hobit-hai se vydává na pochod k Černé bráně.)

..............................................

(Uglúk and a band of Uruk-hai are traveling through the plains of Rohan, suddenly, an Uruk-hai puts up his hand and signals to stop.)
(Uglúk a tlupa Skurut-hai putuje přes rohanské pláně, náhle jeden ze Skurut-hai zvedne ruku a dá znamení, aby zastavili.)

Uglúk: What is it? What do you smell?
Uglúk: Co je? Co čmucháš?

Maúhur (sniffs the air): Man-shit.
Maúhur (čenichá ve větru): Lidské ...

Both (shrinking their faces in disgust): Aragorn!
Oba (nakrčí tváře odporem): Aragorn!

Grisnakh: And something more....There is a fell smell in the air. 
Grisnakh: Ještě něco.....Vzduchem se nese zlý pach.

(A sudden movement in the back. Scouts of the gargantuan army, Merry and Pipin, reach the peak where the Uruk-hai stand and surprise them. The Uruk-hai freeze with a horror in their eyes, unable to act.)
(Náhlý pohyb vzadu. Zvědové obrovské armády, Smíšek a Pipin, dosáhnou vrcholku, kde Uruk-hai stojí a překvapí je. Uruk-hai strnou s hrůzou v očích, neschopni činu.)

Uglúk (in a frightened voice): Who are you?
Uglúk (zděšeným hlasem): Kdo jste?

Pipin: Do you not know death when you see it? Die now and curse in vain...
Pipin: Nepoznáš smrt, když před tebou stojí? Teď zemři a marně proklínej... 

(Pippin and Merry pounce on the frozen Uruks and tear them into pieces in cold blood.)
(Pipin se Smíškem se vrhnou na strnulé Skuruty a chladnokrevně je roztrhají na kusy.)

...........................

Part 2 / část 2.

Přečteno celkem 7799x, verze pro tisk

Další článek - Příběh Hobit-hai (The Tale of Hobbit-Hai) - Část 2. / Part 2 - Scénář na Pána prstenů trochu jinak. Znalost knižního Pána prstenů, Silmarillionu a smysl pro humor podmínkou

Předchozí článek - Dokument o Návratu krále; Rozhovor s Andy `Glum` Serkisem nejen o Návratu krále; Richard Taylor o dokončování Návratu krále; Konec pirátských screenerů? Celá trilogie najednou v kinech; Chcete si vyrobit kostým nazgúla?

[ Všechny články ]  [ Nejoblíbenější články ]  [ Komentovat tento článek ]
The fighting Urukhai, poidáno 7.12. 2006 14:32:22
To to je naprosto jasná ukázka toho co by se stalo kdyby....:Já si myslím že je to uděláno absolutně úchvatně a líbí se mi na tom,že jsou tam postavy zla.Stejně mám radši urukhai.Jo a autorovi bych chtěl poradit jednu důležitpu věc-SAURON BY NEMĚL JET NA KONI ALE NA VRRKOVI!!!!!!
Nessanie, poidáno 6.11. 2003 9:28:35
Četla jsem hodně skvělých parodií na lotra a tahle je jednou z nejlepších doufám jen že můj smích neslyšela i učitelka. A sakra myslím že jo pomoc jde sem zachraňte mě mí bojový hobit-hai!!!!!
Vendëa, poidáno 20.10. 2003 10:07:35
NO COMMENT. Zvrhlé....
Dúnadan, poidáno 15.10. 2003 19:11:22
Souhlasím. To celé stojí za Velké HOV... no nic. Několika lidem se to zřejmě líbí tak už budu ticho.
Pulper, poidáno 14.10. 2003 20:39:21
Je to hnus! Hnus, povídám! :)
pivli, poidáno 14.10. 2003 7:15:42
Kontaktoval už někdo P.Jacksona?proč točit King Konga?:)))))
Galadriel, poidáno 13.10. 2003 19:45:42
Já nevím...je to sice dobrý...ale toho parodování,myslím,bylo dost. A lepších...
Galadriel, poidáno 13.10. 2003 19:45:11
Já nevím...je to sice dobrý...ale toho parodování,myslím,bylo dost. A lepších...
Dúnadan, poidáno 13.10. 2003 19:25:55
Mě to přijde dost trapný, ale nechci posuzovat půlku.
Arsiméné, poidáno 13.10. 2003 18:18:16
To je síla! Podívejme se na toho pokrateckého megalomana Gandalfa. Chudáci skřeti, proti bojovným hobit-hai vážně nemají šanci a jsou odsouzeni k vyhynutí. Skvěle vymyšlené, vážně! Jestli se to bude hrát, musím to vidět!!!
Andre, poidáno 13.10. 2003 15:59:43
Tak, tak, Hobit-Hai jsou primárně určeny jen pro pojetí "lehčích" seminářů či přednášek nikoliv pro dramatizovanou "platformu":)
Ruby, poidáno 13.10. 2003 15:15:07
Láďa je cvok. Jen víc takových Láďů! :-D
Bel: Hrát se bude spíš LOTR Hero, o Hobit-hai Láďa tvrdil, že do nich nejde. Ale třeba se toho chytí někdo jiný...

Trpaslík, poidáno 13.10. 2003 14:20:27
Neuvěřitelný. :-))))))
nellas, poidáno 13.10. 2003 13:30:49
opravdu vynikající, už se těším na druhou část :-)
AUBI ML., poidáno 13.10. 2003 13:26:28
No jo, Láďa je starej blázen :-)
Corwin, poidáno 13.10. 2003 12:15:34
fajn:-))))
wooloong, poidáno 13.10. 2003 11:29:40
:-D Dobrý! Jak jen je dobro a zlo relativní. :o)
Thingol, poidáno 13.10. 2003 11:16:50
Zatím to nikde nehrajou, před pár dny byla teprve dokončena korektura textu.
Mě přijdou obě části stejně dobré.

Míšánek, poidáno 13.10. 2003 11:03:43
Tož to je fakt dobrý! Kde to hrajou?
Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 13.10. 2003 10:42:17
Vymyslel to autor článku :-) IMHO je druhá čest lepší a chce to posuzovat jako celek :-)
Už se těším na divadelní představení :-)))

Eruvien, poidáno 13.10. 2003 10:40:25
kdo to vymyslel....jsem prvni
[ Všechny komentáře ]

Diskuze čtenářů na těchto stránkách není provozovatelem serveru nijak moderována a upravována. Provozovatel nemá vliv na obsah jednotlivých příspěvků a nenese za ni zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo kterýkoliv příspěvek smazat, pokud bude odporovat normám slušného chování.
Jméno: E-mail:

Komentář:

Upozorňovat na nové komentáře mailem?
Přepiš heslo   --> 


Informovat o nových komentářích k tomuto článku
E-mail:V nadpisu V textu V komentářích


Zadejte text pro hledání v eláncích (napo. Gandalf A Balrog, Elijah Wood NEBO Orlando Bloom, Dvi Viže A Faramir A Frodo). Minimální délka hledaného slova jsou toi znaky.

Poslední elánky / novinky

Pozvánka na TolkienCon 2018
Dne 8.11.2017 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
Pozvánka na TolkienCon 2017
Dne 7.11.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 14
TolkienCon 2016 – fotky, video, atd. (doplněno: 18.1. 11:58)
Dne 18.1.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 76
Pozvánka na TolkienCon 2016
Dne 12.11.2015 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 13
Pozvánka na TolkienCon 2015
Dne 9.11.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
TolkienCon 2014 – fotky, záznamy tak vůbec (doplněno: 24.1. 22:47)
Dne 23.1.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 15
Pozvánka na TolkienCon 2014
Dne 9.11.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 10
TolkienCon 2013 – fotky, reportáže, přednášky a tak vůbec (poslední aktualizace 29.1. 21:19)
Dne 26.1.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 10
Hobit: Neočekávaná cesta
Dne 19.12.2012 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 29
Pozvánka na TolkienCon 2013
Dne 2.11.2012 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1288

O čem se psalo před rokem?

 
[ Všechny články / rozšířené hledání ]Nejen o víně...Koncert Společenstvo prstenu


27.1. 2009
Pokud o tom náhodou ještě nevíte, tak 28. května bude v Praze zahrána Symfonie Pán prstenů! Detaily najdete a lístky můžete objednávat ZDE

9.4. 2008
Na adrese www.lotrcon.cz najdete pozvánku na letošní LOTRcon ve dnech 27.6 - 29.6 2008, pásma na téma nejen Pán prstenů jako součásti Festivalu Fantazize.

5.3. 2007
Máte radi fantasy a sci-fi? Baví Vás história Slovanov? Ste blázni do mangy a anime? Alebo si chcete len prísť vyskúšať DDR či Sing Star ? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali pozitívne, potom niet lepšej voľby ako navštíviť Slavcon 2007. Pestrý trojdňový program len za 200 Sk v predpredaji a za 250 Sk na mieste. Pre bližsie informácie navštívte stránku www.slavcon.arda.sk, kde sa môžete priamo zaregistrovať. (akci pořádá Spoločenstvo Tolkiena, kon

15.11. 2005
Dne 17.11.2005 od 14h se v sále HAMU uskuteční koncert Pražského Filmového Orchestru (viz. malá recenze). I tentokrát je krom hudby J. Williamse připravena The Lord of the Rings Trilogy Howarda Shorea. Více informací na stránkách PFO

10.1. 2005
Palace Cinemas Slovanský dům mají na programu maraton všech rozšířených verzí Pána prstenů. Bohužel startuje o půlnoci z 18. na 19. ledna (úterý na středu), což při dvanácti hodinách filmu není dvakrát ideální čas. Tohle rozhodně není poslední příležitost, takže se nemusíte snažit zlikvidovat v takto nelidský termín a v klidu můžete počkat. A nebo zajít jen na rozšířený Návrat krále...

... všechny zprávičky

Tipy na pohlednici !


Návrat Krále - 26 fotekDvě Veže - 15 fotekComics - postupně doplňováno

Nejoblíbenější články


DVD a VHS
Objednejte si Návrat krále se slevou!


Znamení
DVD za 399,- či 499,- KčZasponzorujete provoz tohoto webu? Více zde

Poradna
Gondorský archiv - poradna v otázkách tolkienistických

Byla by pro vás zajímavá projekce všech rozšířených verzí Pána prstenů s nějakou tou přednáškou?
Ano, kdykoliv (kino v Praze)
[ 1195 - 61,66% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Praze)
[ 24 - 1,24% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Praze)
[ 99 - 5,11% ]
Ano, později (kino v Praze)
[ 25 - 1,29% ]
Ano, kdykoliv (kino v Brně)
[ 294 - 15,17% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Brně)
[ 15 - 0,77% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Brně)
[ 15 - 0,77% ]
Ano, později (kino v Brně)
[ 51 - 2,63% ]
Spíše ne
[ 58 - 2,99% ]
Určitě ne
[ 162 - 8,36% ]
... výsledky starších anket

Upozornit na nové články
Více informací zde


Nostalgie - starý design
... články, novinky
... divácké recenze

...::: Film Pán Prstenů - The Lord Of The Rings Movie na webu JCsoft's Fantasy (ISSN 1214-052X):::...
Vytvořil a spravuje pro vás Jan "Belcarnen" Čeřovský
Optimalizováno pro kvalitní prohlížeče a rozlišení 800x600 a vyšší
Chcete spolupracovat na tvorbě stránek? Mít zde svou reklamu? Napište!