[ Seznam všech článků tohoto autora ] [ Verze článku pro tisk ]

Začátek desáté kapitoly...
Autor: Aset, přidáno: 8.3. 2005 21:30:09

Kapitola X

Cizinci

Zvony ve věži chrámu naposledy v tom dni zazpívaly a jejich hlasy se rozlehly po celém městě a pohladily každého, kdo je slyšel, nesouce s sebou příslib další z klidných, teplých nocí.
V lese za hradbami se ve stínu tiše krčilo jedenapadesát mužů. Právě na tento zvuk čekali; když dolehl až k jejich uším, jeden z nich, ten, jenž je vedl, pozvedl ruku a mávl jí vpřed. V ten okamžik se všichni zvedli a ve stejném tichu, které je zde skrývalo předtím, se pustili za ním. Vedl je úzkou klikatou cestičkou kamsi do tmy, kam neviděli, však právě odsud se ozýval hlas těch poslů noci, kteří měli být na této cestě jejich jedinými společníky. Neustále se rozhlíželi na všechny strany, jako by hledali za každým stromem nepřítele. Postupovali ale poměrně rychle, neboť již za krátkou chvíli, ještě než píseň zvonů skončila, les kolem nich prořídl a mezi kmeny pableskovaly šedivé kameny hradeb. Zde se zastavili a chvíli jen naslouchali.
K prvním zvonům se přidaly druhé, s hlasy hlubšími a mocnějšími, a noc se přelila v půlnoc.
Měli nyní ještě dvě minuty času, než píseň utichne, a potom asi tři hodiny tiché, mírné půlnoci, než se ta s dalším zvoněním přehoupne v brzké ráno dalšího dne. Jediný, kdo v tuto dobu bděl, byli chrámoví zvoníci a stráže na hradbách, kolem kasáren, Akademie a královského paláce.
Toto byla chvíle, na kterou ten muž se svými lidmi čekal. Nyní se měnily stráže. Stáli pod hradbami a tiše poslouchali, jak si téměř deset metrů nad nimi dva strážci rychle vyměnili několik krátkých slov. Poté jeden z nich odešel spát a druhý tam zůstal stát a hlídal, jak bylo jeho povinností. Již nic nerušilo zpěv zvonů.
Muž dole pod hradbami, ten, který sem dovedl ostatní, jim naznačil, aby se opět skryli v lese. Ustoupili ale jen o několik kroků, právě tak daleko, aby na ně nedosáhlo světlo pochodní ani zraky toho, kdo měl před nimi své město chránit. Jejich vůdce se pak naposledy rozhlédl a sám se skryl za jedním ze staletých kmenů. Sehnul se k zemi. Přes nejnižší větve mohl rozeznat siluetu strážce, jež se rýsovala na hradbách proti černému nebi. Sehnul se ještě níže a viděl, jak jeho tělo slabě osvětlovaly plameny lamp a pochodní. Jejich světlo však bylo uboze bledé proti záři hvězd, které zřejmě dnes na nebi pořádaly bohatý rej. Právě to světlo mohlo být pro ně nebezpečné, a proto se raději ukryli sem.
Nahmatal na zemi kámen a hodil jej pod hradby kousek před sebe.
Strážce nahoře okamžitě zpozorněl. Nahnul se vpřed a zůstal nehybně stát. Zřejmě naslouchal, jestli se mu snad něco nezdálo. Muž, nespouštěje z něj oči, vzal celou hrst suchých větviček a hodil je před sebe.
Viděl, jak se strážce vznesl. Chvíli nejistě postával ve vzduchu a shlížel dolů, jako by se mu tam ani nechtělo; pak se ale pozorně rozhlédl kolem sebe a když viděl, že ze strany jej nic neohrozí, rychle slétl k zemi.
Přistál jen kousek před tím mužem, tak blízko, že by mu stačilo udělat krok a mohl by se jej dotknout. On ale zůstával nehybný, neboť strážce před ním, byť k němu otočený zády, se stále pozorně rozhlížel. Stál právě na úzké cestě, která se vinula podél hradeb kolem celého města, aby kořeny stromů v lese nenarušily kamenné zdi. Tato cestička, široká asi čtyři metry, byla po celý rok důkladně udržována a často posypávána horkým pískem, aby se v ním neudržovaly žádné rostliny. Kámen, jenž tam nyní ležel mezi větvičkami, tedy působil na pečlivě uklizené cestě jako pěst na oko. Strážce si toho všiml a sehnul se k zemi, aby ten nejasný tmavý stín u svých nohou mohl lépe prozkoumat.
V tu chvíli se muž za stromem vymrštil vpřed a skočil po něm. Trvalo to jen okamžik. Muž vytasil meč a dřív, než strážce mohl opět vstát a obrátit se k němu čelem, jej vší silou udeřil tupým železným jílcem do týla. Voják bez hlesu klesl k zemi.
Z lesa vyběhli muži a tiše se shromáždili kolem těch dvou. Jejich velitel vydal několik rozkazů a poté poodešel kus stranou, aby se rozhlédl. Dva muži vzali bezvládné tělo strážce a odtáhli ho kus dál, aby jim nezavazel. Ostatní vytáhli z batohů, jež nesli na zádech, podlouhlé kusy dřeva s háky a během chvilky z nich poskládali dlouhý žebřík, který mohl dosáhnout až na vrchol hradeb. Opatrně jej zvedli a po několika neúspěšných pokusech se jim konečně podařilo jej pevně – jak jen to jeho konstrukce dovolovala – opřít o zeď. Jeden z nich pak přistoupil k veliteli, který se mezitím pomalu vracel, stále se pozorně rozhlížeje všude kolem.
„Pane, můžeme jít,“ zašeptal. „Žebřík je postaven.“ Muž přikývl.
„Jděte první, Dagerr-Sine. A dejte pozor, další stráž je odsud jen nějakých šedesát metrů. Nesmí si všimnout, že se něco děje, a to se dřív nebo později stane. Já půjdu za vámi. A vy,“ obrátil se na ostatní, „vy si pospěšte, ukliďte tady a vezměte toho strážce s sebou. A hlavně ticho!“ sykl. Poslušně přikývli a pustili se do práce. Jen ten jeden, ten Dagerr-Sin, se rychle obrátil k žebříku. Pevně se přidržel a zkusil pevnost – zřejmě v tuto techniku neměl přílišnou důvěru – a když zjistil, že ho konstrukce bez problémů unese, začal šplhat nahoru hbitě jako kočka. Velitel jej chvilku sledoval a pak se pustil za ním, jen ještě řekl dvěma mužům, aby žebřík raději přidržovali.
Dagerr-Sin byl během chvilky nahoře a okamžitě se postavil na místo, kde byl předtím strážce, aby si statní tak snadno nevšimli, že jim někdo chybí. Za chvíli se za ním vyšplhal i velitel a rychle se přikrčil k zemi, aby jej nebylo vidět. Dole už bylo uklizeno a muži se jeden po druhém pouštěli po žebříku nahoru.
„Pomozte mu s ním,“ šeptl velitel na muže, když se k nim těžce blížil jeden z nich se strážcem na ramenech. Vytáhli ho nahoru a položili Dagerr-Sinovi pod nohy, jako by upadl. Pod hlavu, v místě, kde jej velitel uhodil, mu vstrčili ten kámen. Podal jim malou lahvičku.
„Nalijte to do něj,“ řekl. Jeden z mužů lahvičku otevřel a přičichl. Tiše se zasmál.
„Není to pro něj škoda?“ zeptal se.
„Nezdržujte a plňte rozkazy,“ odsekl velitel. Muž zabručel něco jako omluvu a sklonil se ke strážci, aby mu do úst opatrně nalil několik hltů té drahocenné tekutiny. Když se však velitel odvrátil, rychle lahvičku zvedl a sám do sebe hodil zbytek. Labužnicky přivřel oči a zavřel lahvičku. Podal ji veliteli a ten jen přikývl. Poslední muži již byli téměř nahoře a jejich času ubývalo.
„Myslíte, že nám na to skočí?“ zeptal se Dagerr-Sin. Velitel se na okamžik zamyslel.
„Nevím,“ řekl nakonec a pomohl poslednímu muži vylézt nahoru. „Ale když budou mít před očima vysvětlení a jiné stopy žádné, proč by tomu nemohli uvěřit? Jistě sám velice dobře víte, že takové věci se občas stávají každému…“ Přísně se na něj zahleděl. Dagerr-Sin rychle uhnul pohledem.
Muži rychle rozložili žebřík, vrátili jednotlivé kusy zpět do batohů a po úzkých schodech začali sestupovat z hradeb. Byl nejvyšší čas. Poslední zvonění právě končilo.
Po chvíli konečně stanuli zpět na zemi. Nyní ovšem na druhé straně té zdi. Zastavili se. Velitel předstoupil o několik kroků a zahleděl se do tmy před sebou. Všude kolem se rýsovaly domy, tiché a klidné jako celé toto místo. Tyto byly ještě docela nízké, často jen jednopatrové, o kus dál však byly vidět střechy domů mnohem vyšších. Ulice, jež před nimi vbíhaly o města, byly docela široké a, jak jen to mohl v měsíčním světle poznat, velice čisté, přinejmenším oproti Arionoru. Ti nivrenové byli opravdu zvláštní stvoření… Ani nechodili v noci pít nebo se bavit, jak to vypadalo. Ve všech domech bylo zhasnuto a jediné, co se tady hýbalo, bylo listí na stromech všude kolem. Jako by jim nestačilo, že mají les hned za městem.
Ale bylo tu hezky, to jim musel nechat. Zhluboka se nadechl. Vzduch příjemně voněl květinami, jehličím a vlastně rostlinami vůbec, i v tom teple byl lehký a svěží a chvílemi se honil se slabým vánkem. Takový klid už tito muži dlouho neviděli a dlouho také vidět neměli.
Velitel se znovu rozhlédl. Ano, bylo tu moc hezky. Možná si tady jednou postaví dům, až odejde do důchodu a bude se chtít podívat, co to vlastně kdysi dávno svou těžkou prací vydobyl a jak to místo lidé mezitím zkazili. I když jeden nebo dva noční podniky by tomu městu podle něj určitě neuškodily. Usmál se. To město vypadalo tak bezpečně, tak mírumilovně, že již ani neměl obavy, aby jej někdo nepoznal. Koneckonců, holil se naposledy ještě toho dne brzy ráno, než se vydali na další cestu, a v té tmě by si určitě nikdo nevšiml, že nemá zrovna typicky nivrenské rysy. Zvedl ruku a sňal si kápi s hlavy, aby po dlouhé době konečně opět odkryl tvář Kirkese Thor-Vana, sakerana elitních jednotek města Arionoru.
„Pane?“ ozvalo se za ním. Otočil se a spatřil Ereamana, jak jde pomalu k němu. Ostatní vojáci zůstali ve stínu hned pod hradbami a čekali na jeho rozkazy. „Co bude teď?“ zeptal se a opatrně se rozhlédl, jako by se bál, že je někdo uslyší. „Myslím, že bychom měli jít, pane,“ řekl váhavě. „Neměli bychom zůstávat na jednom místě, a už vůbec ne na volném prostranství, kde jsme takhle na ráně…“
„Já vím, Dagerr-Sine,“ usmál se Kirkes. „Nemějte obavy,“ řekl a položil mu ruku na rameno. „V západní části města bydlí jeden člověk, který nám pomůže. Nesmíte se ale před ním ani slovem zmínit o našem poslání, rozumíte? Nemůžeme si dovolit způsobit sebemenší rozruch. Ten člověk je s nimi. Raději s ním vůbec nemluvte, jasné? Já se o všechno postarám, ale vy to nesmíte zkazit. Řekněte to mužům. Nikdo kromě mě se s ním vůbec nebude stýkat, ani s nikým jiným, kdo žije v jeho domě.“ Vzdychl a rozhlédl se. „Teď půjdeme. A buďte všichni zticha, ať nás neprozradíte. Stráže jsou tady bdělejší než u nás, i když to tak možná nevypadá. Ostatně jsem vůbec nepředpokládal, že bychom se sem dostali tak snadno. Možná je v tom ještě zašitá nějaká čertovina.
Muž přikývl a odběhl k ostatním vojákům. Za pár vteřin již stáli nastoupení před Kirkesem. Ještě jednou jim zdůraznil, aby byli zticha a pokud možno vůbec nepřicházeli do styku s místními, natož aby s nimi mluvili, a pak konečně vyrazili.

Komentáře

Lauraadhem, přidáno 2.2.2018 15:47:22
top weight loss supplements
new weight loss medication
slimming tablets
best diet pill

RogerNit, přidáno 31.1.2018 10:45:00
Hi there! buy generic cialis beneficial site.
Maxinecrync, přidáno 30.1.2018 21:41:35
free casino games and poker
free casino games and poker
casino games free
cassino

RogerNit, přidáno 30.1.2018 4:21:02
Hi there! cialis beneficial web page.
Vilkgami, přidáno 29.10.2017 12:43:24
http://cialisxcsrx.com
cialis online overnight
buy generic cialis
cheapest cialis generic buy
buy cialis online

Thinly, přidáno 29.10.2017 11:23:42
http://cialisdkrx.com
generic cialis buy online
buy cialis online
cialis prescription online
buy cialis

crenna, přidáno 29.10.2017 11:20:29
http://viagrarvrx.com
best online viagra
buy viagra
why is viagra so expensive
generic viagra online

durnDuri, přidáno 29.10.2017 11:03:13
http://paydayloansazonline.com
ez payday loans locations
loans direct
weekend cash loans
quick cash advance online

Exhigue, přidáno 29.10.2017 10:57:20
http://viagraghrx.com
viagra without ed
generic viagra
how to order viagra
viagra online

Bapymn, přidáno 29.10.2017 10:40:24
http://cialisfnrxonline.com
1 a day cialis 20mg buy
buy generic cialis
coupons for cialis 20mg
buy cheap cialis online

RobertVEW, přidáno 2.10.2017 14:43:05
family pharmacy south williamson ky
ladd family pharmacy
delton family pharmacy
family guy pharmacy

DavidJet, přidáno 2.10.2017 14:34:42
pharmacy tech classes online
canada pharmacy online
walmart pharmacy online
pharmacy technician school online

TerryGiz, přidáno 2.10.2017 14:34:24
humana pharmacy mail order
humana mail order pharmacy login
blue cross mail order pharmacy
cvs caremark mail order pharmacy

Richardgak, přidáno 2.10.2017 14:34:24
pharmacy checker
pharmacy drug interactions checker
pharmacy checker review
canadian pharmacy price checker

TravisRoP, přidáno 2.10.2017 14:16:12
humana right source mail order pharmacy
humana mail order pharmacy
humana mail order pharmacy phone number
humana pharmacy phone number

JamesPoole, přidáno 2.10.2017 13:52:36
cvs pharmacy hours
what time does cvs pharmacy close
cvs pharmacy login
what time does cvs pharmacy close

Creedy, přidáno 2.10.2017 13:39:59
http://cialisnopr.com
buy cialis 10mg
generic cialis
cialis canadian pharmacy cheap buy
generic cialis online

atmody, přidáno 2.10.2017 13:32:45
http://paydayloansonlinepl.com
loans amarillo tx
payday loans online
usa loans
payday loans

Robertturse, přidáno 2.10.2017 13:29:16
brownsville family pharmacy
savannah family pharmacy
ladd family pharmacy
ballweg family pharmacy

TerrySon, přidáno 2.10.2017 13:28:52
mail order pharmacy jobs
accredo mail order pharmacy
walgreen mail order pharmacy
cvs mail order pharmacy number

ClintNek, přidáno 2.10.2017 12:56:31
nd board of pharmacy
oklahoma state board of pharmacy
ohio board of pharmacy
west virginia board of pharmacy

Raymondodole, přidáno 2.10.2017 12:56:12
giant pharmacy refill
giant pharmacy locator
giant food pharmacy
giant pharmacy locator

copappat, přidáno 27.9.2017 15:31:02
http://buyviagraoronlinerx.com
viagra 800mg
viagra online
how to make viagra at home
generic viagra online

Renew Your Look UK, přidáno 27.9.2017 12:55:53
bestilling nettet, http://www.renewyourlook.co.uk/wp-includes/css/apotek/trimetabol.html , selge online.
hidabeve, přidáno 27.9.2017 8:46:06
http://buyviagraorxonline.com
viagra 5 mg
buy viagra online
viagra n
viagra online

Plabunc, přidáno 27.9.2017 8:45:53
http://paydayloanshaonline.com
cash advance locations near me
payday loans
personal loans in ct
personal loans

Burgess Scout, přidáno 27.9.2017 8:35:02
Goedkoop betrouwbaar online, http://8thburgesshillscouts.co.uk/random/apotheek/citalopram.html , online bestellen rotterdam.
HANAN PK, přidáno 27.9.2017 8:23:04
in spanien, http://www.hanan.pk/wp-includes/certificates/apotek/fluticasone.html - priser uden.
Bruddy, přidáno 27.9.2017 7:42:02
http://paydayloanshaonline.com
need a personal loan with bad credit
payday express
pay day cash advance
payday loans online

Sala Thong, přidáno 27.9.2017 7:34:36
receptfri, http://natalie.pierotti.org.uk/wp-content/uploads/apotek/cafeina.html , säljes Stockholm.
Slusty, přidáno 27.9.2017 7:24:00
http://buyviagraorxonline.com
viagra purchase
viagra cheap
do you need a prescription for viagra
viagra cheap

Drain Clearance, přidáno 27.9.2017 6:30:29
Danmark, http://www.drainclearanceredhill.co.uk/wp-includes/certificates/apotek/azelex.html , Gunstige Sverige.
Wrernuff, přidáno 27.9.2017 5:29:56
http://buyviagraorxonline.com
viagra urban dictionary
viagra generic
getting viagra
generic viagra

www.soundthief.com, přidáno 27.9.2017 4:05:15
online shop pris, http://natalie.pierotti.org.uk/wp-content/uploads/apotek/duphalac.html , tabletter säljes.
Gelesclozy, přidáno 27.9.2017 3:40:52
cialis online clinic

buy cialis online

cialis online

sex mit kamagra cialis levitra

merrilljacobs.co.uk, přidáno 27.9.2017 3:13:59
i Norge netthandel, http://merrilljacobs.co.uk/css/apotek/acillin.html , uten resept netto.
Shonse, přidáno 27.9.2017 1:24:20
http://paydayloanshaonline.com
fast online loan
cash advance
short term loan rates
personal loans

Wosetle, přidáno 27.9.2017 1:23:52
http://buyviagraorxonline.com
viagra where to buy philippines
generic viagra
ordering viagra online
cheap viagra

allanboocock, přidáno 27.9.2017 0:56:39
køb af, http://www.allanboocock.co.uk/wp-includes/css/apotek/levonorgestrel.html - købe recept.
www.timedmg.com, přidáno 27.9.2017 0:31:53
pris apoteket recept, http://natalie.pierotti.org.uk/wp-content/uploads/apotek/civox.html , in sweden.
acudge, přidáno 26.9.2017 21:47:16
http://paydayloanshaonline.com
temporary loans
pay day loans
how to get a cash advance
cash advance

oldvarieties.com, přidáno 26.9.2017 21:07:55
danmark online, http://oldvarieties.com/contents1a/wp-includes/certificates/apotek/xanef.html - køb uden recept tyskland.
creancy, přidáno 26.9.2017 20:53:53
http://paydayloanshaonline.com
loan company
payday loans online
guarantee loans
pay day loans

fletre bygg, přidáno 26.9.2017 20:45:33
reseptfritt Norge Danmark, http://fletrebygg.no/wp-includes/certificates/apotek/acetazolamide.html , kjøp generisk pris.
Kexreurl, přidáno 26.9.2017 20:08:02
http://buyviagraorxonline.com
herb viagra 6800mg
buy viagra online
walgreen viagra
buy viagra online

Unerse, přidáno 26.9.2017 19:05:39
http://buyviagraorxonline.com
viagra cost walmart
buy viagra
brother puts viagra in drink
viagra generic

zoodamn, přidáno 26.9.2017 18:07:01
http://paydayloanshaonline.com
fast personal loan
cash advance
badcreditloans
loans for bad credit

Rune Nordahl Norge, přidáno 26.9.2017 17:28:56
i Sverige uten resept for, http://runenordahl.no/wp-includes/certificates/apotek/entocort.html , reseptfri online.
natalie pierotti, přidáno 26.9.2017 17:28:10
billig malmö, http://natalie.pierotti.org.uk/wp-content/uploads/apotek/ciral.html , generisk billigt pris.
paolofiorentini.com, přidáno 26.9.2017 17:04:36
online europe, http://www.paolofiorentini.com/pf/wp-includes/css/apotek/glyburide.html - kopimedicin uden.
hosting hints, přidáno 26.9.2017 13:00:46
Generic online, http://hostinghints.co.uk/wp-includes/certificates/apotheek/thorazine.html , kopen online nederland.
Austriclozy, přidáno 26.9.2017 11:47:43
cialis-soft-tabs online

buy cialis online

generic cialis

generic cialis tadalafil 30mg

Vomirclozy, přidáno 26.9.2017 9:01:30
viagra sildenafil uk org

http://viagrabuygenzx.com/ - viagra

viagra online

buy now viagra 8080,

DADA2RARA, přidáno 26.9.2017 8:53:55
køb af, http://www.dada2rara.com/wp-includes/certificates/apotek/levothroid.html - salg af recept.
carolefrancissmith, přidáno 26.9.2017 5:04:35
hvor kan jeg købe ægte i sverige, http://www.carolefrancissmith.co.uk/wp-content/languages/apotek/avelox.html - hvor køber jeg recept.
prefast.co.uk, přidáno 26.9.2017 5:04:33
Kopen goedkoop kopen, http://www.prefast.co.uk/wp-includes/css/apotheek/serophene.html , niet voorschrift online.
tattershall karting centre , přidáno 26.9.2017 1:22:07
Frankrijk nederland, http://www.tattershallkartingcentre.co.uk/wp-content/languages/apotheek/secotex.html , prijzen rotterdam.
Birchover Stone UK, přidáno 25.9.2017 21:31:16
Bestellen goedkoopste, http://www.birchoverstone.co.uk/wp-includes/certificates/apotheek/azelastine.html , kopen winkel rotterdam.
FantasyFootball, přidáno 25.9.2017 21:28:20
købe københavn, http://www.fantasyfootballblog.co.uk/wp-includes/pomo/apotek/vagifem.html - sikkert recept.
Alenaclozy, přidáno 25.9.2017 6:12:33
cialis 10mg generico

http://buycialiskj.com/ - cialis online

generic cialis

cialis trial pack levitra

Alenaclozy, přidáno 24.9.2017 5:09:13
comprar cialis en panama

http://buycialiskj.com/ - generic cialis

generic cialis

cost of cialis toronto

Alenaclozy, přidáno 24.9.2017 1:09:26
cialis india pharmacy

http://buycialiskj.com/ - generic cialis

generic cialis

cialis kaufen per uberweisung

Alenaclozy, přidáno 23.9.2017 22:08:59
costo di cialis

http://buycialiskj.com/ - cialis coupon

generic cialis online

cialis barato para venta

Alenaclozy, přidáno 23.9.2017 19:09:07
cialis 10mg generico

http://buycialiskj.com/ - generic cialis online

cialis

precios cialis per

sverigapotek, přidáno 22.9.2017 17:52:25
göteborg priser, http://sverige-apotek.life/gallimycin.html , generic europe amsterdam.
Alenaclozy, přidáno 22.9.2017 15:54:31
pressure blood daily cialis

[url=http://buycialiskj.com/]buy cialis[/url]

buy cialis online

forum levitra cialis

Fedyaclozy, přidáno 21.9.2017 18:35:13
look here viagra online uk

http://viagralpo.com/ - viagra canada

buy cheap viagra

schweiz viagra verkaufen

Michaelgog, přidáno 13.9.2017 23:08:38
strattera viagra
CharlesTinge, přidáno 13.9.2017 0:05:07
wh0cd4988624 order trazodone online albuterol
Alfredsoing, přidáno 12.9.2017 13:19:14
wh0cd5062125 atenolol medicine viagra
Kennethtog, přidáno 12.9.2017 12:33:45
wh0cd5062094
Kennethtog, přidáno 12.9.2017 9:04:01
wh0cd5062079 viagra ampicillin 250mg
CharlesTinge, přidáno 12.9.2017 4:29:32
wh0cd7339812 order cephalexin online
CharlesTinge, přidáno 11.9.2017 19:44:59
wh0cd7119381 propecia prednisone on line methotrexate online
BrettMog, přidáno 11.9.2017 18:21:21
wh0cd7266316 azithromycin order online
Aaronvib, přidáno 11.9.2017 13:53:44
wh0cd6972434 trazodone
BrettMog, přidáno 11.9.2017 5:45:24
wh0cd6898949 zithromax synthroid
Kennethtog, přidáno 11.9.2017 0:28:51
wh0cd4327336 metformin er 500mg tretinoin cream
CharlesTinge, přidáno 11.9.2017 0:26:57
wh0cd6678549 buy ventolin
CharlesTinge, přidáno 10.9.2017 4:02:17
wh0cd4400828 generic eurax elocon
Michaelgog, přidáno 9.9.2017 13:21:47
wh0cd6458084 valtrex prescription levaquin 250mg vardenafil
Aaronvib, přidáno 8.9.2017 17:07:37
wh0cd4915162 click
CharlesTinge, přidáno 8.9.2017 16:07:34
wh0cd5209056 cafergot cheap advair vpxl
CharlesTinge, přidáno 8.9.2017 8:47:52
wh0cd3298707 elimite
StewartBal, přidáno 8.9.2017 5:46:56
wh0cd5356008 prozac cafergot
BennyCap, přidáno 7.9.2017 17:51:10
wh0cd707058 buy wellbutrin
CharlesTinge, přidáno 7.9.2017 17:37:01
wh0cd2490496 elocon cream 1
BrettMog, přidáno 7.9.2017 16:31:08
wh0cd4621255 advair
Kennethtog, přidáno 7.9.2017 14:43:03
wh0cd2637430 buy lipitor tretinoin cream .025
BrettMog, přidáno 7.9.2017 14:40:13
wh0cd4400835 acyclovir
CharlesTinge, přidáno 7.9.2017 11:23:36
wh0cd2343550 buy tretinoin
Michaelgog, přidáno 7.9.2017 11:15:03
wh0cd4621254 albuterol buy zithromax online cheap avodart 0.5 mg
Aaronvib, přidáno 7.9.2017 10:26:49
wh0cd3813050 toradol for kidney stone pain
StewartBal, přidáno 7.9.2017 6:03:30
wh0cd4547786 tenormin bentyl
Aaronvib, přidáno 6.9.2017 22:44:30
wh0cd4400854 cipro buy vpxl
Aaronvib, přidáno 6.9.2017 8:42:35
wh0cd2931350 buy methotrexate online
Billydic, přidáno 6.9.2017 7:40:51
wh0cd3298695 avana cephalexin 500mg
Aaronvib, přidáno 6.9.2017 2:04:13
wh0cd2490500 cymbalta
Billydic, přidáno 5.9.2017 18:55:40
wh0cd2857850 revia buy misoprostol 200 mcg
CharlesTinge, přidáno 5.9.2017 13:26:57
wh0cd74408 sildenafil citrate over the counter
Aaronvib, přidáno 5.9.2017 5:16:45
wh0cd1976188 buy amoxicillin online cheap tetracycline albendazole
BennyCap, přidáno 4.9.2017 7:28:24
wh0cd396930 [url=http://amitriptylinehydrochloride.pro/]amitriptyline hydrochloride[/url] [url=http://buytadalafil.store/]online pharmacy tadalafil[/url] [url=http://buy-vpxl.reisen/]buy vpxl[/url]
CharlesTinge, přidáno 3.9.2017 12:55:05
wh0cd1167964 citalopram hbr 20 mg buy atarax
Kennethtog, přidáno 3.9.2017 11:49:21
wh0cd359745 buy neurontin online online lasix without prescription amoxil buy
Michaelgog, přidáno 3.9.2017 5:18:15
wh0cd1021012 tadalis sx without prescription
Michaelgog, přidáno 2.9.2017 23:33:54
wh0cd800591 where can i buy cialis tadalafil in edmonton
CharlesTinge, přidáno 2.9.2017 22:24:29
wh0cd90642 strattera nexium generic
CharlesTinge, přidáno 2.9.2017 10:57:02
wh0cd359745 albenza over the counter
Michaelgog, přidáno 2.9.2017 5:38:25
wh0cd212795 prednisolone albendazole atenolol
Michaelgog, přidáno 2.9.2017 1:07:30
wh0cd58177 homepage here viagra soft albendazole
Alfredsoing, přidáno 1.9.2017 23:50:37
Cialis Prescriptions
StewartBal, přidáno 1.9.2017 20:59:10
view homepage
Michaelgog, přidáno 1.9.2017 20:22:55
Buy Cialis Online
Aaronvib, přidáno 31.8.2017 12:27:42
wh0cd669577 lisinopril generic kamagra usa
Kennethtog, přidáno 31.8.2017 10:19:57
wh0cd11260 get the facts
Aaronvib, přidáno 31.8.2017 10:11:21
wh0cd624730 cipro buy cheap zithromax Lasix Online
Phyllistaf, přidáno 23.4.2017 17:28:54
wh0cd355155 cialis
Jan Belcarnen Čeřovský, přidáno 8.2. 2006 10:18:44
DaraS: no pokud si mapatuji, tak jsem žádnou povídku toho jména nedostal %-)
Aset, přidáno 30.1. 2006 17:48:08
Musíš ho prostě uhnat. Já čekala půl roku, protože na mě několikrát zapomněl - má prostě moc práce...
DaraS, přidáno 29.1. 2006 15:54:07
znáš redaktorské heslo?Já sem napsala povídku Nebeská křídla a cerakovsky mi na muj dotaz neodpovídá
Aset, přidáno 8.3. 2005 21:33:05
No... tak mě tu zase máte. Není to žádná sláva, taky už je to docela staré, ale já se stejně nezlepšuji, tak je to jedno... Jinak - jak je už uvedeno v názvu - jde o začátek desáté kapitoly, tole se odehrává pod hradbami města, které má být brzy dobyto... A zbytek už je myslím tam, i když nevím, naposledy jsem si to četla těsně po na psání, a to už je pěkných pár měsíců zpátky. Takýže pokud tam je něco divného, klidně se ptejte a cokoliv, jenom mě ale neukamenujte... %-)
Jméno: E-mail:

Komentář:

Upozorňovat na nové komentáře mailem?

Přepiš heslo   --> 


Informovat o nových komentářích k tomuto článku
E-mail:

Ohodnoťte tento článek na stupnici ?/10


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Další články tohoto autora:

 

Nacházíte se na JCsoft's FANTASY Homepage - http://www.jcsoft.cz/fantasy/
Tuto stránku vytvořil Jan "Belcarnen" Čeřovský - Cerovsky@jcsoft.cz 

Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 4.x (5.x) a rozlišení 1024x768x16/32bit
Jan Čeřovský (c) 2000 All rights reserved
Jakékoliv nalezené chyby ( špatné odkazy, chybějící obrázky, hrubky, ...) se nebojte nahlásit na můj e-mail.

TOPlist